Pedro, Ay-ayatennak kadi? . UCCP AKO

Pedro, Ay-ayatennak kadi?

Pedro, Ay-ayatennak kadi?
Juan 21:1-18

I. PAKAUNA

Ti ayat nga awan pagkurangan na ket nagdanunan ngem di na kayat nga saoen nga awan urayenna nga resulta ti inna nagbannogan wenno nagrigatan.

Iti Juan 3:16 paneknekanna nga ti pannakaisalakan ket saan laeng nga manipud iti Mangisalakan no di ket manipud met iti agpaisalakan wenno maisalakan. Isu ti kayatna nga saoen ti, “tapno siasinoman a mamati saan a madusa no di ket adda biagna nga agnanayon”.

Kayatna a saoen, inted ti Dios ti anakna  a bugbugtong tapno itedna ti pannakaisalakan ngem no awan ti mamati, awan ti maisalakan.

Kasta met iti teksto tayo ita nga aldaw, ti nagayat iti awan pagkuranganna ket salsaludusdenna no diay inayatna ken ay-ayatenna ket ay-ayatenna met isuna. Nalawag nga makita kadagiti sarita a kunana, “Pedro, ay-ayatennak kadi?”

Nalaka nga saritaen ti “ayayatenka” ngem narigat nga aramiden dagiti pammaneknek tapno maipakita ken maiparikna ti ayat.

Ngarud, padasentay nga suruten no ania ti kayat ti Dios nga ipakaawat kadatayo manipud iti napili nga teksto tayo ita nga aldaw.

II. Ti Ayat maipakaamo iti dua a pamay-an

1. Babaen ti sao

Ti saludsod, dungdungoennak kadi, Pedro?  Ti sungbat, wen Apo ammom nga ayayatenka.

Nalawag ti sao ni Jesus idi kinunana kadagiti sisasango kenkuana, “ayatem ti Apo a Dios mo iti amin a pusom ken panunotmo”

Ti sao nga ‘ammom nga ayayatenka’ ket saan nga makita sa tao laeng. Nalaka nga ibaga wenno isawang. Uray ulitulitem nga ibaga, libre, awan manglapped kenka.

Mabalin nga pudno, awan ti makaammo no di laeng ti mangibagbaga ta isu ti makin-ammo iti bagina, panunotna, ken puso na. Ngem diay makangkangngeg di na ammo no pudno wenno saan.

Sino ti makabael nga mangrukod iti dayta nga ayat? Daydiay agsasao nga ayayatenka ken ni Apo Dios nga makaammo ken makakita ti panunot, rikna ken puso to tao.

Uray dagiti nagannak mo, dagiti kakabsatmo, dagiti annakmo saan da mga mabalin nga kontraen dayta nga rikna ken panunot. Ni laeng Apo Dios ti mabalin nga mangkontra wenno mangkanunong no pudno wenno saan.

2. Babaen ti aramid

Nayon ti kadaklan nga bilin ket “Ayatem ti Apo a Dios mo iti amin nga pigsam” ken ti sungbat ni Jesus iti deklarasyon ni Pedro, “aywanam dagiti karnerok” ket maymaysa ti kayatna nga saoen.

Daytoy ti ayat nga makita, wenno maimatangan ti mata. ibidensya ti adda iti uneg ti puso ken panunot.

Gapuna nga ti insawang ni Pedro nga “ayayatenka” ket nalawag nga nasungbatan iti “pakanem dagiti karnerok” maysa nga panggunay ken panangimunstra iti ananek-eken ti puso ken panunot.

Saan nga umanay ti sao no di ket masapul ti aramid.  Kaarngi na met laeng ti kinuna ni Apostol Santiago nga awan serserbi ti pammati nga di mabuyugan iti aramid. (Santiago 2:17).

 

III. Karit para iti tunggal maysa

Ti Dios pinaneknekanna ti panagayat na kadagiti tattao. Saan laeng nga iti sao no di ket iti mismo nga biagna nga intedna. Makuna nga ayat nga awan pagkuranganna ta inpategna ti biag ti ayayatenna, aywananna ti biag ti ayayatenna, ken insalakanna ti biag ti ayayatenna.

Ayat nga mangbalbaliw ti biag ang agturong iti naimbag nga kababalin ken mangnanam iti kinauneg ken kaipapanan ti biag.


Para iti pamilya

Kasapulan tayo ita dagiti agasawa nga mangiyesngaw ti panagayatda iti tunggal maysa ngem nalawag nga ti Dios karitenna ti tunggal asawa nga mangpaneknek iti panagayatda babaen ti aramid.

Kasapulan tayo dagiti nagannak nga mangiyesngaw ti panagayatda kadagiti annakda ngem kariten ida ti Dios nga paneknekanda dayta nga panagayat kadagiti annakda babaen ti aramid.

No umadayo nga umdayo ti relasyon ti agasawa ken dagiti anannak kayatna a saoen ti panangipateg ti tunggal asawa iti asawada ken an-annakda agkurang ti pammaneknek. Ti nalawag a pammaneknek ti ayat ket  marikna, makita, mapadasan ken mataginayon.

 

Para iti Dios

Ni Jesus a Mannubbot ti nagsao, ayatem ti Apo a Diosmo iti amin nga isip, puso ken pigsam. Isu met laeng ti nagsaludsud ken Pedro ken nagkuna nga “pakanem, aywanam dagiti karnerok no ayayatennak”.

Ti Dios inayat natayo tapno ayaten tayo met isuna. Daytoy ti mutual love nga makunkuna. Agin-innayat ti agsumbangir ket itdenna ti pannakaisalakan ti nakapkapsut nga partido.

Ti Dios nabileg ket ti ayatna nabileg a mangbalbaliw iti panunot ken aramid ti tao. No ayaten tayo ti Dios adu ti itdenna kadatayo nga sirib tapno ti biag tayo maurnos ken maikkan iti kaipapanan.

Ti ayat nga awan pagkuranganna ket kaarngi na ti linya ti kuryente nga dua, saan nga maymaysa, positive ken negative. No awan ti maysa saan nga mapagsilaw ti bumbilya. No ti Dios ti positive line masapul nga datayo met daydiay negative line wenno ground.

No maiparis tayo iti Dios ti biag tayo agraniag ket ti ayat tayo makita, marikna, mapadasan ti pamilya tayo, ti komunidad tayo ken ti Dios nga pagserservian tayo.

 

Leave a Comment