Ritwal Sa Libing ng Kristiyano

 Pasasalamat sa buhay
ni

___________________________________
Pangalan ng patay/Kapanganakan/Kailan namatay

______________________________
Petsa kung kailan ang libing

________________________________
Loca Church

________________________________
Address

 

ANG LITURHIYA

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                 

PAGBUBULAY:

Psa 90:10  Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay pitong pung taon, o kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng walong pung taon; gayon ma’y ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang; sapagka’t madaling napapawi, at kami ay nagsisilipad. Psa 90:11  Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit, at ng iyong poot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Psa 90:12  Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan, upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan.

 

TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot:  Ang kaaliwan at kapayapaan mula sa Diyos na Manlilikha, Tagapagligtas at Diwang Patnubay ay sumainyong lahat.

Kapulungan:  At sumainyo rin.

Patnugot: Nagkakatipon tayo ngayon upang ipagdiwang na may pasasalamat ang 81 taong kaloob na buhay mula sa Panginoon para sa ating kapatid na si______________.

Kapulungan: Ayon sa nasusulat, “Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan; di dapat matakot, mundo’y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal; kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol, mayanig, magimbal. Nasa atin ang Diyos, Makapangyarihan; ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan.” (Awit 46:1-3,7)

IMNO  Si Cristo’y Aking Patnugot  AIK252
(Tune:  He Leadeth Me)

Si Kristo’y aking patnugot kaaliwan kung may lungkot
Kahit saa’y naglilingkod bisig Niya ang kukupkop.

*KORO:
Si Cristo’y aking patnugot at patnubay kung may lungkot
Ang nais ko’y ang maglingkod nang upang S’yay bigyang lugod.

Sa buhay na king taglay kahit lungkot ang magdaan
Kahit maalon ang buhay bisig ng Dios ang gagabay. *

Cristo ikaw ang susundin habang may buhay na angkin
Yamang mahal ka sa akin pag-ibig ko’y walang maliw.*

Kahit ako ay lilisan pag-asa ko’y di papanaw
Hindi ako magdaramdam kung ang patnugot ko’y ikaw.*


PANALANGIN (Lahat):

DIYOS NG BUHAY AT KAPANGYARIHAN, IKAW NA KANLUNGAN AT LAHAT NG NAGTITIWALA SA IYO: IPAGKALOOB MO SA AMIN ANG PAGKAUNAWA NG IYONG LAYUNIN SA AMING BUHAY NA KAMI AY IYONG NILALANG UPANG BIGYAN KA NG KAPURIHAN, UPANG MAKILALA KA SA PAMAMAGITAN NG IYONG MGA SALITA, AT DANASIN ANG BUHAY NA MASAGANA KAY KRISTO NA AMING PANGINOON. ANG KATOTOHANAN NAWA NG KAMATAYAN AY MAGBIGAY SA AMIN NG KATATAGAN NA ITO’Y DAAN TUNGO SA IYONG PANGWALANG HANGGANG PRESENSYA. SAMAHAN MO KAMI NGAYON SA TULONG NG ESPIRITUNG BANAL, SA NGALAN NI HESUKRISTO. AMEN.

PAGPAPATATAG NG PANANAMPALATAYA:

Pastor:   IPAHAYAG NATIN ANG KATATAGAN NG ATING PANANAMPALATAYA SA ATING PAGTUNGHAY SA MGA SALITANG BUHAY MULA SA  DIYOS:

 Lahat:     AT SINABI NI HESUS: “AKO ANG MULING PAGKABUHAY AT BUHAY. ANG NANANALIG SA AKIN, KAHIT MAMATAY AY MULING MABUBUHAY. AT SINUMANG NABUBUHAY NA NANANALIG SA AKIN AY HINDI MAMAMATAY MAGPAKAILAN MAN.” (JUAN 11:25-26)

 Pastor:    NANINIWALA TAYONG SI HESUS AY NAMATAY AT MULING NABUHAY. KAYA NAMAN, NANINIWALA TAYONG BUBUHAYIN DIN NG DIYOS ANG LAHAT NG NAMATAY NA NANANALIG KAY HESUS—UPANG ISAMA SA KANYA   (I Tesalonica 4:14).

 Lahat:     TALOS NATIN NA KAPAG NASIRA ANG TOLDANG TINATAHANAN NATIN NGAYON, ANG ATING KATAWANG-LUPA, TAYO’Y MAY TAHANAN SA LANGIT, HINDI NASISIRA, ISANG TAHANANG GINAWA NG DIYOS, HINDI NG TAO.   (1 Corinto 15:51)

 Pastor:    SA GANITONG MGA KATOTOHANAN, ANO ANG ATING MASASABI KUNG ANG DIYOS AY NASA PANIG NATIN, SINO ANG LABAN SA ATIN? SINO ANG MAKAPAGHIHIWALAY SA ATIN SA PAG-IBIG NI KRISTO? ANG PAGHIHIRAP BA, ANG KAPIGHATIAN, ANG PAG-UUSIG, ANG GUTOM, ANG KAHUBARAN, ANG PANGANIB, ANG PAGKAKA-KAMPI-KAMPI, ANG KAWALANG KATARUNGAN, O ANG DIGMAAN? (Roma 8:35-36)

 Lahat:     HINDI! ANG LAHAT NG ITO’Y KAYANG-KAYA NATING PAGTAGUMPAYAN SA PAMAMAGITAN NIYA NA NAGMAMAHAL SA ATIN (Roma 8:37). AMEN.


GLORIA PATRI

Ang Ama ay purihin, Anak at ang Diwang Mang-aaliw
Nang pasimulat at ngayon din, maging sa haharapin
Walang maliw, Amen, Amen


PAGBASA MULA SA BANAL NA KASULATAN

AWIT  Kung Kapayapaa’y Tulad ng Ilog     MASP115

Kung kapayapaa’y  laging kaakbay, kahit ang bagyo’y dumatal
Ang itinuro Mo’y aking isaysay, sa kalul’wa ko’y kasiyahan.

Koro:
Kay inam, kay inam, kalul’wa ko’y may kasiyahan.

Mayro’n bang tukso at mga pagsubok, pagtitiwala ko’y lubos.
Kaluluwa ko’y laging kinukupkop, ng dugo niyang nabuhos sa krus.

Manga kasalana’t lisyang gawain, wala nang lahat sa akin
Napako sa krus si Jesus kong giliw, kalul’wa ko s’ya’y lwalhatiin.

O Dios, ang araw kung nagmamatulin, ulap ay nalalagimlin,
Hudyat na tunog na Cristo’y darating, mangyaring loob mo ay sundin.

PAGBUBULAY                              Pastor

PAGSULYAP SA BUHAY NI______( Sa pamamagitan ng kamag-anak/kaibigan)

TUGON MULA SA SAMBAHAYAN                                             

AWIT NG PAGTITIWALA:  Si Jesus Ay Lahat Sa Akin   MASP 36

Si Jesus ay lahat sa ‘kin, buhay ko at aliw
Lakas na di magmamaliw. Lagi kong kapiling.
Kung mayroong kalumbayan, si Jesus ang kaaliwan;
Kagalaka’y binibigyan S’ya’y akin.

Si Jesus ay lahat sa ‘kin sa hirap ay aliw
Lahat kong kailanganin, ay gawad sa akin.
Ang init at saka ulan, saganang palay at gulay,
Ang lahat ay kanyang bigay; S’ya’y akin.

Si Jesus ang aking lahat, ako’y magtatapat
Bakit ako’y di liliyag? Pag-ibig Niya’y wagas.
Si Jesus paglilingkuran, hindi ako babayaan;
Susundan S’ya gabi’t araw; S’ya’y akin.

Si Jesus ang kaibigan pinakamainam;
Aking pagtitiwalaan, ngayo’t kailanman.
Ang buhay kong maligaya, kagalaka’y walang hangga
Lalasapin ko sa Kanya; S’ya’y akin.


HULING PAGTUNGHAY SA LABI NG YUMAO

(INAANYAYAHAN PO ANG MAY-BAHAY, MGA ANAK, KAPATID, LAHAT NG KAMAG-ANAK AT MGA KAIBIGAN NG YUMAO NA TUNGHAYAN SA HULING PAGKAKATAON ANG INYONG MINAMAHAL.)

(PUEDE ANG ISANG AWIT DITO)

PANALANGIN

Pastor: NGAYO’Y SUMAPIT NA SA KATAPUSAN ANG BUHAY NA KALOOB
NG DIYOS SA ATING MINAMAHAL NA KAPATID __________.  SA LOOB NG____TAON AY IPINAGKALOOB SIYA SA ATIN. PASALAMATAN NATIN ANG DIYOS NA LUMIKHA SA KANYA.

NAGLINGKOD SIYA AT NAGMAHAL NANG WAGAS PARA SA KANYANG PAMILYA AT MGA KAMAG-ANAK. NATAPOS NA NIYA ANG KANYANG TAKBUHIN.

NGAYON AY DI NA SIYA MAKARARANAS NG GUTOM, UHAW, SAKIT, KAMATAYAN AT INIT NG ARAW SAPAGKAT SIYA AY TUMANGGAP NA NG KAPAHINGAHAN SA KAMAY NG PANGINOON. ITALAGA NATIN ANG KANYANG KATAWANG-LUPA SA ALABOK, AT ANG KANYANG ESPIRITU SA KAMAY NG PANGINOON.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA SA KAMAY NG PANGINOON:

Pastor:  KAPATID________, IKAW AY NILIKHA SA ALABOK, IKAW AY NAGMULA SA LUPA: LUPA SA LUPA, ALABOK SA ALABOK, AT SA ALABOK KA RIN MAGBABALIK. (Maghahagis ng lupa).

 BASBAS

Pastor:     NGAYON, ANG DIYOS NA NASA PILING NATING LAHAT ANG SIYA NAWANG SUMAINYO MULA SA DAKONG ITO. TAGLAYIN NINYO ANG PANANAMPALATAYANG MAY PAGLILINGKOD SA ATING PANGINOONG HESU-KRISTO ALANG-ALANG SA KANYANG KALUWALHATIAN AT SA MGA LAYUNIN AT HANGARIN NG ATING MGA MAGULANG AT
KAPATID NA NANGAHIMLAY SA KANYA. SA NGALAN NG DIYOS NA MANLILIKHA, MANUNUBOS AT DIWANG PATNUBAY, MULA NOON, NGAYON AT MAGPAKAILAN MAN. AMEN.

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Ritwal Sa Libing ng Kristiyano”

  1. Nakakatulong para sa mas mabilis na paggawa liturhiya ito. Salamat “UCCP AKO” Pagpalain kayo ng Panginoon…

    Reply
    • Salamat James, ikaw ang ilan sa mga bumisita na nagiwan ng koment. Hiling ko na lagi mong gawin ito tuwing bumabalik ka at may kinokopya. Makakatulong sa website na ito kahit koment lang ang iiwan ng bawat bumisita. Sisikapin kong ilathala ang mga bagay na puede nating mapakinabangan bilang mga UCCP.

      Reply

Leave a Comment