Sa Silong ng Mapagmatyag na Isip at Mata

Teksto:
Sinabi sa kaniya ni Natanael, Saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya. Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Juan 1:48


Mga Matang Nakaiinggit
Nakaiinggit na Makita ang mga kapatid lalo na kung mga senior citizen na at walang deperensya ang mga mata.  Ni hindi nagsusuot ng salamin kung nagbabasa at walang anumang karamdamang nagbabdayang may problema sa paningin.

Nakaiinggit din na malaman na may mga mata na nakakikita sa kalagitnaan ng pusikit na kadiliman at nakakalakad at nakakakilos na paroo’t parito.  Sa ating paligid may mga pusa, aso, at mga ibon na gaya nila ay puedeng sa araw at gabi ay pareho.

Nakaiinggit din na may mga mata na nakakikita ng mga espiritu, multo o anuman na hindi pangkaraniwang bagay.  May mga ilan sa mga nakatatanda sa aming lahi na aking naabutan mula pagkabata hanggang ngayon ay nabubuhay pa na kung saan ko narinig na sila ay nakakikita ng mga multo sa daan at kahit saan sa mga piling mga panahon.

Ako’y lubhang namamangha sa mga matang iyon kung anong sangkap ang nasa kanila at kakaiba sa aking mga mata.  Kung may pangalawa sanang kapanganakan ang tao, iyon ang hihilingin ko sa Diyos upang pagkalooban ng matang nakakakita sa gabi ok lang kahit hindi ko makita ang mga multo o espiritu.

Simpleng mga dahilan, gusto kong puntahan at huliin ang mga magnanakaw tuwing gabi, huliin ang mga mamamatay tao at iba pang mga criminal para pumayapa ang mundo.


Mga Bagong Teknolohiya
Sa teknolohiya may mga kagamitan na puedeng gamitin sa gabi at makatutulong upang makilala o makita ang tao at mga bagaybagay gaya ng night-vision-camera.  Ito’y ikinakabit sa saan-saan sa mga tahanan, gusali upang mananatili sa anumang oras na magmatyag kung anong mangyayari sa malapit na paligid. 

Ang night-vision-cameras ay ikinakabit din ng mga sundalo sa kanilang baril upang magapi ang kanilang kaaway sa pakikidigma tuwing gabi.

Lubhang kamanghamangha nga ang mga ito, nakapagtatanung ang bawat tao bakit kaya, paano kaya at naging masuerte ang mga taong ito na nagkaroon ng mga ganito?


Walang Nakahihigit
Ngunit sa kabila ng kamanghaan ng mga ito ay hindi nila nahihigitan ang matang nakamatyag tuwing araw at gabi.  Ito ay tumatagos sa espiritu at hindi kayang hadlangan ng distansya, hindi nahahadlangan ng mga burol at bundok.

Balikan natin ang ating teksto sa Juan 1:48, Sinabi sa kaniya ni Natanael, Saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya. Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita”

Hindi ba lalong kakaibang mata ito?  Hindi pa sila nagkikita, hindi sila nagkakasama ngunit nakita na ni Jesus si Natanael.  Ito ang bahagi ng ating ipinagdiriwang na “epiphany”.

Ang salitang epiphany ay galing sa Griego na  “epiphane” na ang ibig sabihin apparition, na pag dinagdagan mo ng “s” at maging epiphanes ay nangangahulugan na “appearing”, sa ating salita ay nagpapakita.

Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay minsan pa nagpamalas ng kakaibang impresyon sa mga tao. 


Ang Mapagmatyag na Isip

Isa sa mga mahahalagang katuruan natin sa buong Kristiyanismo ay ang paniwalaan na ang Diyos ay “
Omniscient”, ibig sabihin nito ay walang nakahihigit at walang hangganan ang kaalaman (unlimited knowledge).  Hindi siya apektado sa naglalaho at nakakalimot na utak ng tao.

Sa kaalaman ng Diyos hindi nawawala sa kanyang rekord ang mga nakaraan, ang kasalukuyan at ang mga bagaybagay na mangyayari sa hinaharap. Hindi lamang iyon, sa kanyang kaalaman ay nakikilala niya ang bawat isa, ang ating ginagawa, ang ating iniisip, ang buo nating pagkatao.  Ang omniscience ng Panginoon ay hindi nahihiwalay sa kanyang omnipresence ibig sabihin nito na ang Diyos ay nasa sa lahat ng dako sa lahat ng panahon. 

Balikan natin uli ang kanilang usapanSinabi sa kaniya ni Natanael, Saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya. Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita”.

 Ang presensya ng Diyos ay umaabot sa kalaliman, kahabaan at kaitaasan ng buong daigdig.  At dahil naroroon siya ay nakikita niya ang kaganapan.

Hindi ko pala maikukubli ang aking pagkatao, hindi ko maitatago ang aking pagkakasala sa isang matang nagmamatyag sa araw at gabi.  At ako’y nagpapasalamat dahil may nakakakita sa akin at hindi lamang ang aking mga kasalanan ang kanyang binibilang kundi siya ay naroroon upang ako’y gabayan, ako’y damayan sa aking kalungkutan, payapain sa aking kabagabagan, mahalin sa aking mga pagmamalabis at mga kakulangan, at iligtas sa mga napipintung kapahamakan.


Pangwakas
Ang Diyos na ito ang Diyos ko at Diyos ninyo.  Ang Diyos natin ay kublihan ng lahat siya ang tanggulan ng lahat. 

Nalalama niya at nakikita niya tayo kahit saan man.  Nalalaman at nakikita ang ating mga kalooblooban

Hindi lamang siya Diyos na nakaaalam ng ating mga kasamaanan kundi siya ang Diyos na nakakaalam ng ating higit na pangangailangan sa kanya. 

Ito ang Diyos na tumatawag sa bawat isa sa atin mula sa anuomang kalagayan na mayroon tayo upang ilagak ang ating buhay sa kanya.  Sa ganun ating damhin, tamasahin ang kanyang mapagmahal na piling.

Amen.

Leave a Comment