0

Salinongna

Salinongna, agtaeng toy cararwac,
no nasipnget ket allon naranggas.
Isut’ pagtalcac ket aywanannac;
sinubbotnac ta siac ti anacna.

Koro:
Salinongna, agtaengac, ayatna diac maisina.
Toy cararwac agtalinaed iti awan inggana.

Salinongna, agcamang toy cararwac
iti ladingit liwliwaennac.
No diac masarac talna ditoy daga
ken Jesus masaracac inana.

Salinongna nagtalgelllden a camang
agtaengac inggat suot malpas,
Salacnibannac iti pagpeggadan,
agtalecac, ken awan pagbutngac.

 

Accad

My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *