Salinongna

Salinongna, agtaeng toy cararwac,
no nasipnget ket allon naranggas.
Isut’ pagtalcac ket aywanannac;
sinubbotnac ta siac ti anacna.

Koro:
Salinongna, agtaengac,
ayatna diac maisina.

Toy cararwac agtalinaed
iti awan inggana.

Salinongna, agcamang toy cararwac
iti ladingit liwliwaennac.
No diac masarac talna ditoy daga
ken Jesus masaracac inana.

Salinongna nagtalgelllden a camang
agtaengac inggat suot malpas,
Salacnibannac iti pagpeggadan,
agtalecac, ken awan pagbutngac.

 

Leave a Comment