Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang . UCCP AKO

Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang

Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang
Teksto:
  2 Cronica 5:1-14

Paunang Salita
Ang ating tema ngayong sentro ng tagumpay ipagdiwang ay paalala na ang dami nating mga pagdiriwang na naisasagawa ngunit kadalasan wala sa tamang esensya at kahulugan.  Ano ba ang pinakamahalaga sa pagdiriwang para maging makabuluhan ang ating mga gawain at pagkilos pampubliko?

Hindi katakataka sa mga Filipino na magaling manggaya ng mga tradisyon mula sa ibang imperialistang bansa gaya ng Espanya, Hapon, China at iba pang mga bansa na nag-iwan ng mga kultura ng pagdiriwang.  Isa sa mga gustong-gusto natin ay ang mga fiesta na halos lahat ng lugar sa ating bansa ay naging kalakaran na.  Maging ang kasal ngayon ay ipinagdiriwang ng dalawang araw kasama ang (bisperas).  Bautismo at mga kaarawan nagmimistulang kainan, sayawan, at inuman na bago at pagkatapos na ganapin ang ritual.

I.  Iba’t-ibang tagumpay at dahilan ng pagdiriwang
Sa mga “indigenous cultures” ipinagdiriwang nila ang “kanyaw” pagkatapos ng anihan, pagkatapos gumaling ang isang tao mula sa matinding sakit, pagkatapos ng kasal, at pagkatapos ang digmaan upang magpasalamat sa mga “anito” na tumulong sa kanila sa kanilang pagpupunyagi o pagsusumikap.

Igorot dance

Marami tayong puedeng sabihin tungkol sa pagdiriwang, ang pamamaraan o moda.  Ngunit ang mahalaga ay ang kahulugan nito sa nagdiriwang.

Sa umagang ito ang ating pananambahan ay natoon sa ganitong diwa, sentro ng tagumpay ipagdiwang.  Maraming bagay ang ating ipagdiriwang ngayon.  Tagumpay ng mga estudyante, tagumpay ng mga magulang, tagumpay ng mga kamay na tumulong sa kanila, tagumpay ng Iglesia, at tagumpay ng ating Dios sa buhay ng bawat isa sa atin.

Graduation ceremony

Ang teksto natin ay nagsasabi tungkol sa matagal at mabigat na trabaho ng mga Israelita sa paggagawa ng templo at palasyo ng hari.  Kung ating ilarawan ang bilang ng mga taong nagtrabaho ay may 70 libong tagahakot, 80 libong magtitibak ng bato sa kabundukan, 3,600 tagapamahala.  Samakatuwid, ang bilang ng tao na nagtrabaho upang tapusin ang proyekto sa loob ng pitong taon ay 153,600.

Halatang ang pangunahing proyekto ng haring Solomon ay templo para sa Panginoon.  At pagkatapos ng pitong taon ay yari na.  Hindi ko maisalarawan ang halaga sa ating panahon kung magkano.  Palagay ko hindi lang bilyon, kundi umaabut ng trilyon dolyar.  Ngunit naisagawa nila sa tulong at lakas ng bawat isa.

Ito’y nagbigay sa akin ng paalala sa kalagayan ng mga estudyante.  Ilan sa inyo’y nakatapos ng kindergarten, iba nama’y elementary, iba’y highschool, at iba’y kolehiyo.  Mula nang inyong iplano ang direksyon ng inyong buhay ay nagkaroon kayo ng isang proyekto na ang bawat kaanib ng pamilya ay kasama sa paglalaan ng panahon, lakas at halaga upang isulong ninyong may tagumpay. At hindi lang kayo kundi ang buong Iglesia ay kabahagi sa pananalangin na kayo’y pagpalain ng Panginoon.

Si haring Solomon, pagkatapos na makompleto ang proyekto pinatawag niya ang lahat ng elders, pangulo ng mga tribo, kapitan ng mga pamilya ng buong Israel upang magkaroon ng pagdiriwang.  At ang pagdiriwang ay nakatuon sa pagkilala sa pagwawagi, o tagumpay ng bawat isa na nag-ambag ng kanilang lakas, panahon at kakayahan.  Marahil ito ang pagkakataon na nasabi nila sa kanilang sarili na natapos natin, kaya natin.

Ito yata ang isang pinakamasarap sa buhay ang tingnan kung nasaan na ako ngayon at purihin ang sarili kahit kaunti man lang.  O bilang kasama sa isang katawan ay puede nating sabihin na nayari natin, kaya pala natin na tapusin ang ating inisip at inumpisahang proyekto. Ngunit higit sa lahat ang pagdiriwang ay pagbibigay pasasalamat sa kinikilalang Diyos na nagbigay at nag-alaga ng buhay.

II.  Sentro ng Tagumpay Ipagdiwang
Pagkatapos na isinaayos nila ang lahat ng kanilang sarili at mga gamit sa pagawit ay ganito ang ating maririnig:

Nangyari nga, nang ang mga nangagpapakakak at mga mangaawit ay nangagkakatugma, upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon; at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak, at mga simbalo, at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon, na magsipagsabi, Sapagka’t siya’y mabuti; sapagka’t ang kaniyang kaawaan ay magpakailan man.

Samakatuwid, hindi nakatoon lamang sa kanilang sarili ang pagdiriwang ng tagumpay.  Hindi nila inaari na ang tagumpay ay mula lamang sa kanilang mga lakas at kakayanan.  Hindi nila pinuri lamang ang kanilang sarili.  Ang lundo ng kanilang padiriwang ay mayroon silang papupurihan, pasasalamatan at bigyang dangal.  Walang iba kundi ang Dios, ang Panginoon na naging mabuti sa kanila sa lahat ng panahon.

Napakahalaga na ating bigyang diin ito dahil ito ang ibig sabihin ng pagdiriwang na dapat nating ipagkaloob o ialay sa ating Dios na naging mabuti sa ating lahat.

 

 

Leave a Comment