September 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PAGSAMBA
September 1, 2019
2nd Sunday in Kingdomtide

September 1, 2019 Kaayusan ng Pagsamba-Last Supper

 

PANIMULANG TUGTUGIN                    

PAGNINILAY      

“Christian Education starts at home, nurtured  in the church and shared in the community.”      -Unknown

 PROSESYONAL

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Nasaan ang mga tagapagturo sa ating kalagitnaan na gagabay sa atin sa pagkatuto?

Kapulungan: Sumunod tayo sa halimbawa ni Kristo, at matuto sa isa’t-isa!

Patnugot: Nasaan ang mga disipulo ni Hesus, na uhaw mabatid ang naisin ng Diyos?

Kapulungan: Sumunod tayo sa halimbawa ni Kristo, at matuto sa isa’t-isa!

Patnugot: Ang paaralan ng iglesya ay ang sagradong lugar na ito at ang silid aralan ay    ang  mundo.

Kapulungan: Sumunod tayo sa halimbawa ni Kristo, at matuto sa isa’t-isa!

Patnugot: Pasalamatan ang Diyos sa bagong simula, sa bagong oportunidad na matuto ng sama-sama!

Kapulungan: Sumunod tayo sa halimbawa ni Kristo, at matuto sa isa’t-isa!

AWIT NG PAGPUPURI         “Maligayang Sinasamba”        MASP #285

Maligayang sinasamba, aming Dios ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin Mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak;
Sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
Maging awit at lagaslas, puri sa’yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid ang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit;
Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid;
Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig,
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit.

IMBOKASYON                                                                                       Patnugot

O Diyos ng Pag ibig at Karunungan, dumito ka ngayon sa pagtitipon ng Iyong mga anak at gumawa Ka ng mga bagay sa ikararangal ng Iyong Pangalan. Yakapin Mo kami oh Diwang Banal upang mapagtanto namin ang Iyong kapuspusan na naghahatid sa aming magkaisa sa pagpupuri at pagsamba. Ipakamit Mo sa amin ang Iyong naisin sa pagtitipong ito na Ikaw ay aming maitaas at maparangalan. Alang-alang sa kadakilaan ng Pangalan ni Hesus. Amen.

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Hingin natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating pagkukunwari, upang   maging bukas tayo sa mga hindi inaasahang guro, sa mga bagong kaisipan, at mga pagtuutuwid. Magpakumbaba tayo dahil sa ating pagwawalang    bahala sa mga aral at atas Niya sa atin bilang Kanyang iniligtas. Dumulog      tayo sa Panginoon sa diwa ng pananalangin at pagsisisi…

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI          (kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                                          Pastor

Ang dami ng ating pagsuway ay halos hindi na mabilang subalit ang lawak ng Kanyang habag at pagpapatawad ay walang katapusan. Yakapin natin ngayon ang Kanyang kabutihan at ang kasaganaan ng Kanyang pang unawa upang maging proteksyon laban sa paglabag sa Kanyang kalooban. Maging panatag tayo ngayon sa gitna ng Kanyang mapangyakap na presensiya. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.

 AMAZING GRACE

Amazing grace, how sweet the sound;
That saved a wretch, like me;
I once was lost, but now am found,
was blind but now, I see

PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN

Patnugot: Tunay na ipinakita ng Diyos ang kaniyang habag sa buhay ni Hesus na dumating upang bigyang hilom ang ating espiritu at ating kaluluwa. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay ni HesuKristo. Ating ibahagi ang kagalakan ng kapayapaan at kapatawaran sa diwa ng masayang pagbabatian   habang inaawit ang kantang “OH I Love You with the Love of the Lord…

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGING PASTORAL

TUGONG AWIT                               “In Moments Like This”    

In moments like these I sing out a song.
I sing out a love song to Jesus
In moments like these, I lift up my hands.
I lift up my hands to the Lord

Singing, I love You, Lord.
Singing, I love you, Lord
Singing, I love you, Lord I love You.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN    

Jeremiah 2:4-13; Proverbs 25:6-7       

Gloria Patri

PAGBASA SA BAGONG TIPAN 

Luke 14:1, 7-14; Hebrews 13:1-8; 15-16       

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG

Patnugot: “Yaong mga nagkakaloob ay pinagpala,  dahil ibinabahagi nila ang tinapay sa mahirap.” Ating ipagdiwang ang pagpapala ng pagkakaloob sa paglikom ng mga handog sa gawain at pagsamba ng kapulungang ito…

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                               

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                        Patnugot

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA KOMUNYON

Sa Dulang Ng Ama

Sa iisang hapag ating itatag ang pagkakaisa
Ang sisidlang basag ating ilapag sa dulang ng Ama
Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang sugat ng bansa
At doon, doon natin ipunla butil ng diwang mapagpalaya.

Sa iisang hapag ating itatag, ibangon, itindig
Sa dulang ng katotohanan sa sahig ng katarungan
Doon, doon natin ipagdiwang kapayapaa’tpag-ibig
(Ulitin)

 AWIT NG PAGTATALAGA            “Balita’y Ating Talos…”    MASP 105   

Balita’y ating talos, na ligtas, kay Jesus;
Kagalaka’y isabog, na ligtas, kay Jesus;
Sa bayan ito’y dalhin, bundok, dagat lakbayin;
Sulong, sundin ang utos, at ligtas, kay Jesus.

Awitin nating lahat, kay Jesus, ay ligtas;
Buong lupa’y magalak, kay Jesus, ay ligtas;
Siya nga ang namatay, at naghandog ng buhay.
Upang kamtan pangakong, kay Jesus, ay ligtas.

Tinig nati’y itaas, kay Jesus, ay ligtas.
Balita, ay ikalat, kay Jesus, ay ligtas;
Umawit ng tagumpay dahil sa kaligtasan,
Mabuhay at mamatay, kay Jesus, ay ligtas.

XPANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                    Pastor       

TUGONG AWIT                 “Go Now In Peace”

RESESYONAL

 

Leave a Comment