September 15, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Christian Education Month
4th Sunday in Kingdomtide
September 15, 2019

 

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Magdiwang Bayan ng Diyos! Ipagdiwang ang buhay na nasa inyo at ang presensya ni Kristo sa ating kalagitnaan!

 Kapulungan: Ang aming mga mata ay mabubuksan, ang kasalukuyan ay magkakaroon ng bagong kahulugan at ang kinabukasan ay magdadala ng maningning na pag-asa!Tayo ay magdiwang!

 Patnugot: Magdiwang Bayan ng Diyos! Magsitungo tayo sa presensya Niya at taglayin ang Kanyang karunungan at kalakasan!

 Kapulungan: Lumalapit nga tayo upang matamasa ang banayad niyang haplos; haplos ng kapangyarihan at pagtutuwid.

Lahat: Magdiwang Bayan ng Diyos! Sama-sama nating itaas ang tinig, umawit ng papuri at mamuhay sa katarungan sa pangalan ng Diyos na Manlilikha, Manunubos at Diwang Gabay, magdiwang tayo!


AWIT NG PAGPUPURI
      “Lapit Tayong Umiibig Sa Dios”             MASP#7

Tayong umiibig sa Dios, ay lumapit,
Magkaisa na umaawit, sa kanyang paligid.

Ang nagtamong awa, ngayon pa’y may pala;
Nagiging langit ang lupa, sa pag-asang gawa.

Sa ating pag-awit, luha’y napapahid,
sa kay Cristo ay lalapit, sa tahanang langit.


IMBOKASYON

Makapangyarihang Diyos, nagkakatipon kami sa Iyong presensya na may pasasalamat sa buhay na Iyong kaloob, lakip ang mga biyayang aming natatamasa. Salamat sa kakayanan, karunungan at kalakasan. Salamat sa liwanag na unang dinalasa amin ni Kristo upang bigyang lunas at kaligtasan ang sangnilikha na ngayon ay amin ding pinagsusumikapang maingatan at maipagtanggol. Dumadalangin kami sa pangalan ni KristoHesus na lumukob sa amin ang liwanag ng pag-ibig at itaguyod kami hanggang wakas, mula sa pananambahang ito hanggang sa pang-araw-araw na pagsasapamuhay ng Kanyang Katuruan, Amen.

 

TUGONG AWIT                 “KapanatagangMaligaya”   MASP 171

Ako’y aawit gabi’t araw, sa pagpupuring walang humpay,
At ang kay Jesus na pangalan, purihin nating walang hanggan.

 

TAWAG SA PAGSISISI (1 Juan 1:8-9)                                                          Patnugot

“Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya’y tapat at matuwid.” Sa kapakumbabaan at pananalig, halina at ipahayag natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos…

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

PANALANGIN NG PAGSISISI

Mahabaging Diyos, batid namin ang iyong pag-ibig sa amin at tinatawag mo kami para sa kaganapan ng buhay, subalit sa kalooban at sa paligid namin nakikita namin ang pagkawasak ng ugnayan ng buong sangnilikha. Walang naidudulot ang aming tagumpay. Hindi nagging tugon ang aming mga pagpupunyagi at makasariling dunong sapagkat ang masaganang lupain ay hindi nagging lupang pangako sa mga susunod na henerasyon. Patawarin mo kami sa kawalang malasakit sa aming kapwa at likas na yaman na iyong ipinagkatiwala. Patawarin mo kami, o mahabaging Diyos, Amen.

 

KATIYAKAN  NG KAPATAWARAN                                                                         Pastor

Katulad ng tubig na umaagos sa ilog, ang pag-ibig ng Diyos ay sagana at tuloy-tuloy na umaagos upang tayo’y linisin. Katulad din ng dugong nabuhos sa krus, sumagana sa atin ang biyaya ng kaligtasan at pagpapanibago.  Kaya pumanatag tayo at pahalagahan ang kaloob ng buhay, kaloob mula sa maibiging Diyos, Amen.

 

TugongAwit   “O Dios Naming Ama Laging Tapat Ka”  MASP172

O Dios naming Ama laging tapat Ka, hindi nagbabago sa twi-twina;
Namamalagi ang awa’t pagsinta, ang katapatan Mo’y walang hangga.

 

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA AT PAMAYANAN

PANALANGING PASTORAL                                                                               Pastor

TUGONG AWIT              “Kalooban Mo ang Siyang Sundin”   MASP 240

Kalooban Mo ang siyang sundin, ako’y tulungan ang dalangin
Kapangyarihan sa Iyo rin, handa ako na iyong suguin.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS                                                

PAGBASA SA LUMANG TIPAN

Jeremias 4:11-12, 22-28
Exodo 32:7-14

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN      

Lucas 15:1-10

MENSAHE SA AWIT     

MENSAHE SA SALITA          

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                          Patnugot

Lahat ng mabubuting kaloob na nasa ating paligid ay nagmula sa Diyos at binigyan Niya tayo ng bagong buhay kay Kristo. Inaanyayahan rin tayo ngayon na mag-alay ng handog- pasasalamat, ikapu at mga pangako- larawan ng buhay na binago ng Diyos.

 

PAGLILIKOM NG HANDOG / Youth Special Offering                                    Mga Tagalikom

DOXOLOGIA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                   Patnugot

PANALANGIN PARA SA MGA KABATAAN

AWIT NG PAGTATALAGA         “Sa Panginoon Ialay”     MASP#155

Sa Panginoo’y ialay, lakas ng kabataan,
Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban.
Si Jesus ang pamarisan, malakas at matapang,
Siyang iyong paglaanan, ng iyong kalakasan.

Koro:
Sa Panginoo’y ialay, lakas ng kabataan,
Buhay mo at kasiglahan, sa pakikipaglaban.

Ang puso mo ay ihain, Panginoo’y ibigin,
Paglingkura’t Siyang unahin, bawat nasa’y banalin.
Magbigay ka’t tumanggap, sa Dios ng awa’t habag,
Paglingkuran Siyang masikap, ibigay ang ‘yong lakas.

Lahat ay ipagkaloob, sa umibig ng lubos,
A
t sa iyo ay tumubos, sa lupa ay manaog.
Buhay Niya ay ibinigay, ng maligtas ka lamang,
Purihin Mo S’ya’t igalang ng buong kalakasan.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                                 Pastor

Ang pagpapala ng mapagmahal na Diyos ang lumikha ng bagongbuhay. Ang apoy na nag-aalis ng ating karumihan ang kasama natin sa paglalakbay.  Ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos na nagtataguyod sa atin sa karunungan, kalakasan at kasiglahan upang patuloy na maipahayag ang MabutingBalita ng pag-ibig ni Kristo ay sumaatin. Kaya humayo tayo at maging tapat, humayo tayo nang may kapayapaan,  sa pangalan ng Diyos na ating Magulang, KristoHesus at ng Espiritung Banal, Amen.

Tugong  Awit     “We are Marching in the Light of God”  

We are moving in the power of God, we are moving in the power of God
We are moving in the power of God, we are moving in the power of God
We are moving, moving we are moving oh ho! We are moving in the power of God!
We are moving, moving we are moving oh ho!
We are moving in the power of God!

 

ANG PAGHAYO

Leave a Comment