September 16, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

September 16, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

September 16, 2018
Youth Sunday
4th Sunday in Kingdomtide
Color: Green

Panimulang Tugtugin/Pagninilay

“Tulad ng putik, na hinuhubog araw-araw at hinuhugis ng buong kapangyarihan at kagandahan ang puso ng isang kabataang mapagmalasakit.”  (UCCP-A Guide to Celebration)

 Prosesyonal

Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia

 Mga Awit ng Pagpupuri

 Tawag sa Pagsamba

Patnugot: Niloob ng Diyos na tayong mga kabataan ng ating Iglesia ay magkasama-sama upang magdiwang ng kanyang kabutihan at katapatan. Purihin at luwalhatiin ang kanyang Dakilang pangalan.

Kapulungan: Makinig sa tinig ng Panginoon at sa nais niyang ipaabot sa atin, ipamuhay ang Mabuting Balita sa kasalukuyang panahon. Tumugon sa hamon ng paglilingkod, pagsaksi at pakikipagkasundo sa pamayanang may pagkakawatak-watak.

Patnugot: Tunay na napakaligaya at kahanga-hanga na sa pagsaksi  tayo ay nagkakaisa at laging sama-samang magkakapatid.

Lahat: Sabay-sabay nating angkinin ang pagkakaisa, sa puso, sa diwa, at gawa, at sa iisang pagkatawag sa atin bilang kanyang mga anak na itinataguyod ang kagalingan ng buhay.

 Awit ng Pagpupuri                           “Kadakilaan Mo, O Dios”
                                                     (Tagalog Hymnal Sampler #21)

Kadakilaan mo, O Dios, sinasaysay
Ng bawat tanawing aking minamasdan
Kapangyarihan Mo sa puso’y nakintal
Kaya magpupuri habang nabubuhay

Sa hangin at bundok, sa tubig at lupa
Sa dagat at batis, sa bawat nilikha
Kapangyarihan Mo, doo’y nababadha
Kaya’t kagalakan ang magpuring kusa

O Dios dakila Ka, dakila kailanman
Puso’y sumisigaw, diko mapigilan
Kadakilaan Mo ay aking isaysay
Kal’walhatian Mo na di mapaparam

Imbokasyon                                                                                             Patnugot

Tawag sa Pagsisisi

Patnugot:  “Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin” wika ni Yahweh. Kayo’y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magisisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang-tao lamang. Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya’y may magandang-loob at pusposng awa, mapagpahinuhod at tapat sa Kanyang pangako; laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Maaaring lingapin kayo ni Yahweh at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin Siya ng haing butil at alak. (Joel 2: 12 – 14)

Katiyakan ng Pagpapatawad                                                 Awit 32:1-2

Pagbabatian ng Kapayapaan            “Christian Unity”      HOFJ #272
                                                       (1st, 2nd Stanzas and Refrain only)                         

Mga Balita at Malasakit

Pagbasa ng Banal na Kasulatan     Awit 19: 7-14; Markos 8: 27 – 38

Tugong Awit:                                      “Santa Biblia”                                  MASP # 50

Santa Bibliang marangal, ikaw ay isang yaman; sumasaiyong tunay,
Banal na kaalaman, sa aki’y tinuturan mula ko’t hahantungan.

 Mensahe sa Awit

 Ang Pamamahayag

 Tahimik na Sandali

 Tawag sa Pagkakaloob

Patnugot: Ipinagkaloob mo sa amin, O Dios, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni HesuKristo. Inilagak mo kami sa dakong sagana sa lahat ng bagay. Kaya marapat lamang na kami ay magpasalamat at ipagkaloob ang bagay na tunay na para sa iyo. Turuan mo kami na magbahagi kung ano ang mayroon kami sa iba at gawin namin ang pagkakaloob ng may kabanalan. Amen. (CE Guide)

 Paglikom ng mga Handog                                               Mga Kabataan

 Handog na Awit

Tugong Awit:        “Grant Now Your Blessing”                  HOFJ # 97

Grant now Your blessing upon this off’ring
That we are bringing with our thanksgiving.
May You bestow on us Your children,
Your grace and 
mercy . Amen

Panalangin para sa Handog                                                    Patnugot

Kalagayan ng mga Kabataan
(Video Clip o Statistics o aktual na pangyayari sa pamayanan) 

Ritwal ng Pagtatalaga sa Ministeryo para sa mga Kabataan
(Bago magsimula ang pananambahan, bigyan ang mga kabataan ng mga papel na may iba’t ibang kulay at hayaan silang isulat ang kanilang maaaring magawa/ministeryo para sa pagtataguyod ng gawain at paglilingkod ng mga kabataan sa iglesia lokal. Matapos masulatan ang mga papel ay kanilang pagdudugtungin, gaya ng kadena, at iaalay sa altar)

Panalangin para sa mga Kabataan
(hayaang ang mga kabataan ay manatili sa harap ng altar para sa pananalangin. Maaaring hilingan ang isang Elder o adviser ng mga kabataan.)

 Awit ng Pagtatalaga                            “Tayo Ay Sumunod “             MASP#75

Sa dakilang utos ng Dios tayo ay sumunod,
Sa salita n’yang mairog manatiling lubos.

KORO:
Ilaw, ilaw, ilaw ng tanan, ilaw, ilaw ng kabuhayan,
Hesus ang pinto sa amin ay buksan
At nang huwag kaming mga ligaw.

Ang api kong kalagayan sa sangkalupaan,
Hesus, palitan ng buhay sa iyong tahanan.(Koro)

Ako ay iyong tahanan, Espiritung banal,
N
g biyayang walang hanggan, Hesus, patnugutan. (Koro)

Panalangin ng Pagtatalaga                                                                         Pastor

 Ang Pagpapala

Tugong Awit:                                  “We Are One in the Spirit”

We are one in the spirit we are one in the Lord,
We are one in the spirit we are one in the Lord
And we pray that all unity may one day be restored
And they’ll know we are Christians by our love, by our love,
Yes, they’ll know we are Christians by our love.

Resesyonal

Leave a Comment