September 2, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

September 2, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN NG PAGSAMBA
September 2, 2018


PAGNINILAY

Christian Education and Nurture is the continuing process of enabling Christians, individually and in the community, to know God’s love,  to truly worship God and to have a basic understanding of and a commitment to the mission of Jesus in the world.

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA
PROSESYONAL
TAWAG SA PAGSAMBA  (Hango sa Hebreo 10:24-25)

Patnugot: Mga kapatid, ang pagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay may hatid na             kalakasan!

Kapulungan: “Sikapin nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa      pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti.”

Patnugot: Ang pagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay may hatid na pag-asa!

Kapulungan: “Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga            pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin                 ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang       Araw ng Panginoon.”

Lahat: Ating kinikilala na ang hatid ng mga pagtitipon sa pangalan ng Panginoon ay inspirasyon at pagkatuto. Purihin natin si Kristo! Purihin natin ang Diyos!


AWIT NG PAGPUPURI   “May Isang Sambahan Sa Kagubatan” 
MASP#205

May isang sambahan sa kagubatan, napakaganda at mainam;
Tanging dakong dinadalanginan magmula sa aking kabataan.

Lapit tayo sa sambahan na maganda at mainam;
Yaon ang dambanang dalanginan magmula sa aking kabataan.

Araw ng pagsamba ay maligaya, at tinig ng nangagkakanta:
Ikaw’y umanib at makisama, nang ang puso mo ay laging masaya.

Halina sa sambahan at maglakbay may punong-kahoy na malabay, may punong-kahoy na malabay na doo’y laging mag-aawitan, sa siping  ng dambanang marangal.


IMBOKASYON                                                                                      
Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI  (Santiago 5:16a)

Patnugot: “Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga       kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling…

Kapulungan: Maraming pagkakataon O Diyos na kami ay nakaratay sa malubhang karamdaman ng pagiging manhid at kawalan ng malasakit sa kapwa at sa aming pamayanan. Patawarin mo kami, o Diyos at Iyong gawaran ng pagpapanibago, Amen.


SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                           Pastor
Mga kapatid, ang kaligtasan at pagpapatawad buhat sa Diyos ay may hatid na pagpapanibagong buhay. Habang tinatamasa natin ito, nawa’y lubusan nga nating talikuran ang iba’t-ibang anyo ng kasalanan. Ating lakaran ang daang may kapayapaan at katarungan. Amen.

Tugong Awit                            “Ang Sa Diyos Ay Sumasamba”             MASP #8

Ang sa Dios ay sumasamba, sa sala’y laya na,
Ang pusong sa dugo niya ay napakalara.

PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN
BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA
PANALANGIN NG PAMAYANAN                                                                   Pastor

TUGONG AWIT                  “Take My Life And Let It Be”                  HFJ # 279

Take my will, your will be done! Make your will and mine be one
Take my heart and by your grace make of it your dwelling place.
Make of it your dwelling place!

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS
PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                                         Awit 19:7-14

TUGONG AWIT              “Ako Ba Ay Kawal ng Krus”                   MASP #169
Dapat akong makilaban, Dios, ako’y tulungan;
Salita Mo’y iaalay at nang magtagumpay, Amen.

PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                               Marcos 9:38-50
MENSAHE SA AWIT
MENSAHE SA SALITA                                                                                Pastor

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGHAHANDOG (Lukas 16:10)                                              Patnugot
“Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay; ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay.” Bilang mga tapat at mabuting katiwala, ialay natin sa Diyos ang ating mga handog, pangako at ikapu.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                             Mga Tagalikom
TUGONG AWIT                     “Sa Saganang Ani”                             AIK 247
Sa saganang pag-ani ang lahat ay magpuri
Ang butil ay dadalhin sa tahanang kandili
Ang ani buhat sa Diyos  sa madla’y Kanyang handog
Ang lahat maglilingkod, sasamba’t maghahandog

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                             Lahat
Maraming salamat o Diyos sa Iyong masaganang pag-ibig. Ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw ang aming mga pangangailangan at pinagpala mo ang aming mga tinatangkilik. Kaya sa sandaling ito, aming ibinabalik sa Iyo ng may katapatan at pasasalamat ang aming mga handog, pangako at ikapu. Samahan N’yo po kami  sa lahat ng aming mga pagpapagal at itulot ninyong maging alulod kami ng iyong kabutihan at biyaya sa aming mga pamayanan, Amen.

ANG PAGDIRIWANG NG BANAL NA HAPUNAN
AWIT NG PAGTATALAGA           “Tindig Ka at kay Jesus”             MASP #31

(Habang isinasagawa ang pag-aalay ng Social Concern Offering)
Tindig ka at kay Jesus tayo ay sumunod walin ang pagkatakot sa pakikihamok
Ngayo’y maninilbihan,taong karamihan at nangakikilaban na di naghuhumpay

Kay Jesus ka sumanib, di Sya magagahis wala kang masasapit,mahina kang labis
Aral Niya’y isangkap sa buhay isakbat,nang hindi ka malinsad sa iyong paglakad

Humayo at magtindig, ituloy ang nais.  pakinggan Mo ang tinig ng nagsisiawit.
At pinapupurihan, Haring nagtagumpay, at nagbigay ng buhay, sa nasa libingan.


PANALANGIN NG PAGTATALAGA  AT PAGPAPALA                                  
Pastor

Tugong Awit                    “Shalom Chaverim”                                HFJ # 106
Farewell dear friends, stay safe dear friends, have peace, have peace
We’ll see you again, we’ll see you again have peace, have peace.

 

RESESYONAL                                        

Leave a Comment