September 22, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

Christian Education Month
Fellowship of the Least Coin Sunday
Sept. 22, 2019

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

PAGHAHANDA AT MGA PAGNINILAY

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

PROSESYONAL

TAWAG SA PAGSAMBA(Piling talata mula sa Awit113)

Patnugot: Magpuritayong Bayan ng Diyos! Ang ngalanni Yahweh ay dapatpurihin.

Kapulungan:  “Ang kanyangpangalan ay papupurihanmagmulangayo’t magpakailanman,

Patnugot: “buhat sa silangan, hanggang sa kanluran,ang ngalan ni Yahweh, dapat papurihan.”

 Kapulungan:  “Siya’y naghahari sa lahat ng bansa,  lampas pa salangit ang pagkadakila.”

 Lahat: Ang Kanyang kadakilaan ay nasapag-ibig at habag;  at sa pamamagitan ng Kanyang ipinadamang pag-ibig at kahabagan sa atin tayo nga’y tinipon Niyang ayon ng may sigla at pag-asa.  Papurisa Diyos, Tagapagtaguyod natin sa tuwina!

AWIT NG PAGPUPURI      “Ang Panginoo’yPapurihan”    MASP#5

Panginoo’y papurihan natin at ipag-awitan:
Maglingkod na walang humpay sundin nating may katwaan.

Malugod nating purihin ang bumubuhay sa atin:
At dakilangmahabagin tanging Amangmagiliwin

Tayo ang bayang naligtas na ang sa kanya’y tumawag,
Upang hindi matiwalag, tayo sa mayamang lingap.

Ang Cordero’ypapurihan tawagan at dalanginan;
Tayo ay pinakikinggan sa anomang karaingan.

IMBOKASYON (Patnugot)

Lumalapit kaming namamangha sa Iyong katapatan at pag-ibig sa amin, o makapangyarihang Manlilikha. Salamat sabiyaya ng buhay, ugnayan at pagkakataong kami ay mulininyong tinipon bilang isang sambahayan. Dalangin namin ang Iyong pagkilos kaalinsabay sa Iyong pagpapala upang kami ay gumampan bilang kaisa Mo sagawain ng paglingap at pag-ibig, pagsagip at pagpapalaya. Manahan Ka sa amin upang ang aming mga ugnayan at pakikipamuhay ay magiging aktibong larawan ng aming pananalig sa Iyo, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristong aming Tagapagligtas, Kaibigan at Kasama, Amen.

 TUGONG AWIT     “Si Kristo’y Purihin”  MASP#13

At sa kalangitan sapag-aawitan Kristo’y papurihan!
At ang kalupaan aawit din namang Kristo’y papurihan!

 TAWAG SA PAGSISISI (Patnugot)

 Patnugot: Ang atingbayan ay lumuluha sa labis na kapighatian. Namimighati sa tila pumanaw kung hindi man mailap na katarungan; katarungang inaasam para sa kalikasan, sa mga manggagawa, magsasaka at sa lahat ng mga pinagkakaitan.

Kapulungan: “Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Diyos na aming Tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap; at sakarangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas.”(Awit 79:9)

Patnugot:Tayo’y bahagi ng ating bayan, nguni ttayo rin sa maraming pagkakataon ay nawawalan ng malasakit at pagkilos, umiiral sa atin ang kawalangpananagutan at kawalangpakialam.

 Kapulungan: “Mahabag ka sana,kami ay tulungan, Diyos na aming Tagapagligtas, dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap; at sakarangalan ng iyong pangalan, kami ay iligtas.”(Awit 79:9)

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

KATIYAKAN  NG KAPATAWARAN (1 Juan 1:9 )     Pastor

“ Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.”

Sa pamamagitan ng masaganang habag at pag-ibig ng Diyos tayo ay muli niyang nilingap at ginawaran ng pagpapanibago, pumanatag tayo at tanggapin ng may pagpapahalaga ang bagong simula ng dulot na kapatawarang buhat kay Kristo, Amen.

Tugong Awit “Ang sa Diyos Ay Sumasamba” MASP#8

Ang pusong may kabanalan, ang kanyangluklukan,
At tunaynatatahananni Jesus namahal.

PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA AT PAMAYANAN

PANALANGING PASTORAL (Pastor)

TUGONG AWIT        “Oh! Dios ng Aming Mga Magulang”  MASP#16

Ang pag-ibigna aming tinanggapsa aming bayan ay ilaganap;
Pag-iingatsaami’yigawadnangmasunoddakilaMongutos.

 PAGBASA SA LUMANG TIPAN

Jeremias 8:18-9:1
Amos 8:4-7
Awit 79:1-9, 113

GLORIA PATRI

PAGBASA SA BAGONG TIPAN

Lukas 16:1-13
Timoteo 2:1-7

 MENSAHE SA AWIT    

 MENSAHE SA SALITA          

 TAWAG SA PAGHAHANDOG (Patnugot)

Ang atingmgahandogpasasalamat, ikapu at pangako ay larawan ng kagalakan at pagtatapat. Ialay natin ngayon ang mga ito lakip ang panalangin na sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos ating maitaguyod ang ministeryo ng pangangaral, pagpapagaling at pagpapalaya.

 PAGLILIKOM NG HANDOG  (Mga Tagalikom)

DOXOLOGIA

PANALANGIN NG PASASALAMAT (Patnugot)

AWIT NG PAGTATALAGA  “Si Kristo Ba Ay Nag-iingat” MASP#65

Si Kristoba ay nag-iingat kung pusomo ay may sugat
At sapagsiil ng mgahirap, ang daa’yligidna ng ulap?

KORO:
TunaynaS’ya’ynagmamahalhapisko’ynalalaman.
Sa gabi at araw; lagingpatnubaysa ‘kiynagbabantay.

Si Kristoba ay nag-iingat kung mapanganib ang landas
Kapag ang araw ay kumukupas, si Jesus ba’y nag-iingat?

Si Kristoba ay nagmamahal kung tayo’ynagpapaalam
Halos mawasak ang pusongtaglaysi Jesus ba’ynagmamahal.

 PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA  (Pastor)

TATLONG AMEN

Leave a Comment