September 23, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

September 23, 2018
Fellowship of the Least Coin Sunday
5th Sunday in Kingdomtide
Color: Green

PAGHAHANDA NG SARILI (inaasahang mananahimik ang lahat)

Pambungad na tugtugin, prosesyonal at pagsisindi ng kandila

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Nasa atin ang lakas, nasa atin ang pagkakataon upang maglingkod, tayo ay hinahamon na maging tapat. Tayo na sa piling ng ating Diyos, magpasakop sa Kanya. Siya ang makapangyarihan nating Ama. Sambahin natin Siya sa Kanyang pag-ibig sa atin.

Kapulungan: Dinadakila Ka namin O Diyos sa aming kaugnayan. Pinasasalamatan Ka namin sa aming pagkakaisa. Pinupuri Ka namin sa mga biyaya sa aming sambahayan sa bawat araw.

Lahat: Tunay! Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Matapat sa lahat ng panahon, matapat sa lahat ng salinlahi. Ikaw ang pinag-aalayan namin ng lakas. Ikaw ang Diyos ng aming kahapon, ng bawat ngayon at maging ng aming bukas. Luwalhatiin Ka!

 AWIT SA PAGPUPURI           O Diyos Ng Aming Mga Magulang   MASP 16

O! Diyos ng aming mga magulang; akayin mo kami’t patnubayan,
Ng iyong ilaw ng kabanalan, buhat sa iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap, sa aming bayan ay ilaganap;
P
ag-iingat sa ami’y igawad, nang masunod dakila mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib, lukuban mo ng iyong tangkilik;
P
alakasin mo ang pananalig, sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin, ng liwanag ng iyong luningning;
Buong puso naming mamahalin, ang ngalan mo’y aming pupurihin. Amen.

+PANIBUKAS NA PANALANGIN                                    Patnugot

Salamat Oh Diyos sa Iyong patuloy na pagtatatag ng Iyong kaharian na kung saan kami na Iyong mga anak ay naging kabahagi at kaisa sa pagtataguyod nito. Binigyan mo kami ng mga talento at kakayanan upang ipaglingkod sa Iyo at maging daluyan ng pag unlad ng Iyong iglesia. Narito kami Oh Diyos upang patuloy na paigitingin ang pagkaunawa sa Iyong paghahari sa aming buhay bilang Iyong komunidad. Sa pangalan ni Kristo Hesus, Amen.

Tugon                                      Seek Ye First the Kingdom Of God                WAMH 120

Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness.
And all these things shall be added unto you.

Hallelu-hallelujah. Hallelujah. Hallelujah,
Hallelujah. Hallelu-hallelujah

TAWAG SA PAGSISISI                                                            Patnugot

Marunong ang Diyos. Alam nga Niya ang lahat ng bagay. Ang ating iniisip at sinasabi, ang ginagawa ng ating mga kamay. Ang ating mga sinasalita na naghahatid sa pagkawasak ng ugnayan at paglayo natin sa pang-unawa sa isa’t isa. Subalit mahal Niya tayo kaya ‘pag tayo ay humingi ng tawad tayo ay Kanyang yayakapin, kakalungin at patatawarin. 

 

Tugon                 In Moments Like This  WAMH 85

In moments like this, I sing out a song,
I sing out a love song to Jesus.
In moments like this, I lift up my hands.
I lift up my hands to the Lord. Singing I love you Lord.

*Singing I love you Lord. Singing I love you Lord. (Repeat*)

SALITA NG KAPANATAGAN                                                                         Pastor

Sa musmos mang isipan at sa payak na pagtanaw sa mga karanasan at mga bagay sa buhay, ang pag-ibig ng Diyos ay nauunawaan ng lahat. Sa lahat nga na nagpapasakop sa kay Hesus, ating pakinggan at muling unawain ng ating puso! Narito sa piling nating lahat ang Mabuting Balita; ang batang lumaki sa pag-aruga ng kanyang mga magulang, ang anak ng tao, ang anak ng Diyos. Naparito Siya upang ituwid ang ating kamalian, patawarin at palayain tayo sa ating mga kasalanan. Naparito Siya upang gawin ang nararapat at makabubuti para sa lahat ng Kanyang nilikha.

PANALANGIN NG PAMAYANAN     

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

SA PAGBASA SA LUMANG TIPAN                                 Awit 1;  Kawikaan 31:10-31

GLORIA PATRI

SA PAGBASA SA BAGONG TIPAN                                MARK 9:30-37

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                           Patnugot

Sa mga bata man o sa mga may gulang, sa ating karunungan at kamangmangan, sa sapat man na kabuhayan o sa kasalatan, tayo ay hinahamon ngayon ng Diyos na maging matuwid, matalino at matapat. Patunayan nga natin na tunay ang ating pagtitiwala sa kanya na tunay na nakababatid ng pinakamainam para sa atin sa pamamagitan ng tapat at nararapat na pagkakaloob.

PAGLIKOM NG MGA KALOOB

+Doksolohiya                                                 

Purihin ang Diyos ng Awa, Kristo’t Diwang mapagpala,
Magpuri ang taong madla sa Diyos ng langit at lupa. Amen.

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT                         Patnugot

Salamat Diyos sa kaloob mong dunong at sa aming pagkakaisa sa pamilya. Sa aming kakayahang humarap sa pagsubok sa buhay. Salamat sa kaganapan ng mga pangarap. Sa kalinga at sa katatagan ng bawat kumupkop at humubog sa amin, maraming salamat. Kami ay bunga ng pag-ibig at pinalalago ng pananalig. Pinalalakas ng pag-asa at ginagabayan ng Diyos, sa ganitong diwa kami ay matapat na naghahandog sa iyo, O Diyos ng may kagakan at pasasalamat, Amen.

AWIT SA PAGHAYO                           Sino Mang Dumirinig      MASP 25

Balita’y isaysay ng nakarinig
Aral ay ikalat sa sangdaigdig
Sa lahat ng tao ay ipabatid
Lumapit ang may ibig.

KORO:
Sino mang umiibig kay Jesus
Balita’y dalhin sa parang at bundok
Ang Ama’y tumatawag na malugod
Kahit sino’y dumulog.

Sino mang lalapit ay hwag magtagal
yayamang bukas pa kanyang pintuan
Si Jesus lamang ang iisang daan
lapit kahit sino man.

Sino mang may ibig ay may pag-asa
Sa mga pangakong inihanda niya
Buhay at ligayang pang walang hangga
Kahit sino’y lapit na.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA         Pastor

BENDISYON:

Ang mga katangian, kakayahan at kapangyarihan ay ipinagkaloob na ng Diyos sa Kanyang bayan at siyang naglagay sa ating lahat sa tungkulin bilang mabubuting katiwala, kasama ang mga pangako ng pakikipisan ni Kristo hanggang sa dulo ng kasaysayan. Sa paghayo sa daigdig upang maglingkod, sumaating lahat ang pagpapala at pag-iingat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman.

ANG TATLONG AMEN

Leave a Comment