September 29, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

CHRISTIAN EDUCATION MONTH
6TH Sunday in Kingdomtide
September 29, 2019

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAMBUNGAD NA TUGTUGIN                                Pianista
(pagsisindi ng kandila at pagbubukas ng Biblia)

TAWAG SA PAGSAMBA  (Para sa mga nagdidiriwang ng Linggo ng mga Bata)

Patnugot:  Sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata…”

Kapulungan: Tunay na Siya’y Diyos at Tagapagtanggol ng lahat.

Patnugot: Huwag ninyo silang pagbawalan…

Kapulungan: Sapagkat nais Niyang makalalapit ng malaya ang bawat-isa.

Patnugot: Sinabi ni Hesus, “Sapagkat  ang mga tulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit.”

Kapulungan: Dahil katapatan, pagpapakumbaba at katuwiran ang tinataglay ng Kanyang kaharian.

Patnugot: At tagubilin ni Kristo, “Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya.”

Lahat:Kaya lumapit tayo ng may pagtitiwala at pag-asa katulad ng mga bata. Hikayatin at yakapin natin ang iba. Halina, sambahin natin ang Kristo na ating kasama at Diyos ng mga aba!

AWIT NG PAGPUPURI   “Lapit Tayong Umiibg sa Dios”     MASP#7

Tayong umiibig sa Dios, ay lumapit,
Magkaisa na umaawit, sa kanyang paligid.

Ang nagtamong awa, ngayon pa’y may pala;
Nagiging langit ang lupa, sa pag-asang gawa.

Sa ating pag-awit, luha’y napapahid
Sa kay Cristo ay lalapit, sa tahanang langit.

 IMBOKASYON          Patnugot

Tugong Awit     “ Jesus Loves Me”

Jesus loves us this we know for the Bible tells us so
We all are, to Him belong, we are weak but God is strong
Yes Jesus loves us, yes Jesus loves us
Yes, Jesus loves us, the Bible tells us so!

TAWAG SA PAGSISISI        Patnugot

Dumulog tayo sa Diyos sa pamamagitan ng tahimik na pananalangin. Lumapit tayo sa kanya ng may bagbag-puso katulad noong publikanong dumulog sa Diyos, na dinadagukan ang kanyang dibdib, simbolo ng pagsisisi at tunay na paghingi ng kapatawaran.

TAHIMIK NA PANALANGIN NG PAGSISISI

SALITA NG KAPANATAGAN                                  Pastor

TugongAwit       “Great Is Thy Faithfulness”   AIK 273

Salang taglay namin ay napaparam,
sa awa Mo’t habag ay nakamtan
Maghahari galak sa aming buhay,
Pagkat Ika’y tapat sa ‘Yong hirang.
      

BALITA AT MALASAKIT NG IGLESIA

PANALANGING PASTORAl

PAGBASA SA LUMANG TIPAN:

Jeremiah 32: 1-3a,6-15;Amos 6:1a, 4-7       

Gloria Patri

Ang Ama’y papurihan at ang Anak at ang Espiritu
Buhat pa sa unang mula, ngayo’t magpakailanman.
Walanghanggan. Amen, Amen.

PAGBASA MULA SA BAGONG TIPAN:

Luke 16:19-31 & 1 Timothy 6:6-19

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA

PANALANGIN NG PASASALAMAT

TAWAG SA PAGHAHANDOG                 Patnugot

Aming maibigingDiyos, nais naming maging tapat sa kaunti at magingbukaspaladnamaghandog at muling pagkatiwalaan Mo na maging tapatsamarami. Nawaangamingpatuloynapaggawa para salayunin Mo ay malinangsapamamagitan ng mgakaloobnaamingihahandogngayon…atin na pong ialay ang ating mga kaloob ng may katapatan at pasasalamat.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                

Doksolohiya                  

PurihinangDiyos ng awa, Kristo’tDiwangmapagpala,
MagpuriangtaongmadlaSa Diyos ng langit at lupa. Amen.

PANALANGIN NG PASASALAMAT            Patnugot

AWIT NG PAGTATALAGA    “Laang Buhay”   BHP 32

Bayan ng Diyos ay mayro’n ngang tungkulin
Na nararapat na isakatuparan;
Buksan Mo ang aming puso at isipan,
Upang humayo, buhay ilaan.

Bagong Balita ng ‘Yong pamamayani
Ay ibahagi sa bawa’t salinlahi;
Ang kaligtasan malaon nang mithiin,
Sa daigdigan na mapang-api.

Ang katarungan dalhin sa ating bayan,
Nang makamtan nati’y kapayapaan;
Buhay, pag-ibig sa sangkatauhan,
Maitatag sa ‘Yong Kaharian.


PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA 
Pastor

LIMANG AMEN                                                                                       

PANGWAKAS NA TUGTUGIN AT RESESYONAL

 

 

Leave a Comment