September 30, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

September 30, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

September 30, 2018-Kaayusan ng Pagsamba
6th Sunday in Kingdomtide
Color: Green

Paghahanda/Pagninilay:
(Nang magkagayon ay dinala sa kaniya ang maliliit na bata, upang ipatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila, at ipanalangin: at sinaway sila ng mga alagad.- Mat 19:13)

 Prosesyonal (Pagpasok ng mga Tagapanguna)

 Pagsisindi ng Kandila at Pagbubukas ng Biblia

TAWAG SA PAGSAMBA:

Patnugot: Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong              alindog.

Kapulungan:  Ang kanyang lipi’y magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala.

 Patnugot: Magiging sagana ang kanyang tahanan, katarungan niya’y walang katapusan.

Kapulungan: Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag.

Patnugot: Purihin at pasalamatan natin ang Diyos dahil sa pananalig na taglay natin.

Kapulungan: Nawa ang pananalig na ito ang siyang magdala sa atin sa buhay na may kasiyahan at sa maayos na pakikipag-ugnayan. Manatili at mamunga nawa sa ating buhay ang pananampalatayang nakaugat sa pag-ibig at pagkalinga ng Diyos!

 AWIT NG PAGPUPURI                             “Maligayang  Sinasamba”            MASP 285

Maligayang sinasamba aming Dios ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa,
Tunawin ang madlang sala at lahat ng pangamba;
Taggabigay ng ligaya, Kami’y punuin Mo na.

Naliligid ka ng galak, Sinag Mo’y namamarak;
Sa palibot Mong marilag at nagpupuring lahat,
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat.
Maging awit at lagaslas, Puri sa ‘Yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay;
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan.
Ikaw’y Amang mmapagmahal, kapatid pang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit ;
Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid,
Sa paglakad at ihiig, Tagumpay sa ligalig.
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, Samahan sa pag-awit. Amen.

 IMBOKASYON                                                                                                                   Patnugot

Tugong Awit                                                         Sa Puso Ko”                                        MASP 263

Sa puso ko, sa puso ko, pumasok Ka, aking Jesus,
Manatili Ka ng lubos, sa aking puso, O Jesus.

PANAHON NG PAGSUSURI AT PAGSISISI

 TAWAG SA PAGSISISI                                                                                                       Patnugot

Batid ng Diyos ang nilalaman ng ating puso at isipan. Alam niya ang ating ginagawa sa araw-araw. Kung kaya’t lumapit tayo sa Kanya na may kapakumbabaan at ipahayag ang ating mga kahinaan, pagkukulang, pagmamalabis at kamalian. Hilingin ang Kanyang pagpapatawad at hayaan natin siyang ituwid tayo sa ating mga likong gawain.

SANDALI NG KATAHIMIKAN SA PAGSUSURI  NG SARILI  AT PAGSISISI

 KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                                                     Pastor

Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao. Pinasisikat Niya ang araw at inihahatid Niya ang ulan sa mabubuti at sa masasama. Lalo’t higit ang Kanyang pagpapatawad at pagmamahal ay Kanyang ibinibigay sa Kanyang mga anak. Tanggapin natin ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen.

 Tugong Awit                                                Salamat O Aking Jesus                                 MASP 246

Salamat, O aking Jesus, sa kalul’wa ko’y pagtubos
Salamat sa pagdudulot ng kaligtasang laya’t puspos.

 MGA PAALA-ALA AT MALASAKIT NG IGLESYA

 PANALANGIN NG IGLESYA                                                                                             Pastor

 Tugong Awit:                                                    “God is So Good”

God is so good, God is so good, God is so good, He’s so good to me.
God loves me so, God loves me so, God loves me so, He’s so good to me.

KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

 Pagbasa mula sa Lumang Tipan                Esther 7:1-; 9-10; 9:20-22, Psalms 124        

 TUGON:                                                                  GLORIA PATRI

Ang Ama’y papurihan at ang Anak
At ang Espiritu, buhat pa sa unang mula,
Ngayo’t magpakailanman, walang hanggan.  Amen,  Amen.

 PAGBASA MULA SA BAGONG TIPAN                 Mark 9:38-50                                    

 MENSAHE SA AWIT                                                                

 MENSAHE SA SALITA                                                                                               Pastor

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                                    Patnugot

“Dahil sa isang batang nagkaloob ng dalawang pirasong isda at 5 pirasong tinapay gumawa ng himala ang Panginoong Hesus at napakain ang mahigit limanlibong tao. Taglayin nawa natin ang puso ng isang batang handang magbahagi ng biyaya para sa iba. Magbigay tayo sa Diyos ng buong saya at makakaya katulad ng mga bata.”

 PAGLILIKOM NG MGA KALOOB 

DOKSOLOHIYA

Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritung Banal
Ng mga taong nilalang, at nang tanan sa kalangitan.  Amen

 PANALANGIN PARA SA MGA HANDOG                                                                                  Patnugot

 AWIT NG PAGTATALAGA   “Saan Mang Dakong Kasama Si Jesus”                      MASP # 33

  1. Saan man dakong kasama si Jesus,
    Ako ay ligtas sa pangamba’t lungkot;
    Saan mang wala S’ya’y mayroong lunos,
    Hapis at luha ay magsisiagos.

Koro:
Saan man, saan man papatnubayan,

Saan man sa Kanya’y may kaligtasan.

 Saan mang pook si Cristo’y kapiling,
Ako ay ligtas sa mga hilahil;
Magsapin-sapin man dusa’t hilahil,
Ako ay payapa sa Kanyang piling. Koro.

Saan ma’y ligtas at walang panganib,
Sa hibo ng daya nitong daigdig;
Kung lagi nang si Jesus ang kaniig,
Pala ay aki’t wala nang tigatig. Koro.

Kung ako’y tapat at di hihiwalay,
Ang kandungan N’ya ang aking himlayan;
O lubhang mapalad ang aking buhay,
Sa langit ng ligayang walang hanggan! Koro.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA                                                                              

PAGPAPALANG APOSTOL AT BASBAS                                                                     

TATLONG AMEN

Leave a Comment