September 8, 2019 Kaayusan ng Pagsamba

KAAYUSAN SA PAGSAMBA
September 8, 2019

3rd Sunday in Kingdomtide

 

PANIMULANG TUGTUGIN                 

PAGNINILAY
                “Train up a child in the way he should go
but be sure you go that way yourself.”   —                          Charles Spurgeon

PROSESYONAL (Papasok ang lahat ng may bahagi sa gawain)

PAGSINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIYA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Sinabi ni Hesus, “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata…”

Kapulungan: Lumalapit tayo, bawat isa tulad ng mga bata.

Patnugot: Huwag ninyo silang pagbawalan…

Kapulungan: Narito kami upang alisin ang mga sagabal sa daraanan ng mga bata.

Patnugot: Sinabi ni Hesus, “Sapagkat ang mga tulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit.”

Kapulungan: Nababatid natin na ang bawat bata ay ganap na bahagi ng Kanyang paghahari.

Patnugot: Sinabi ni Hesus, “Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng iyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharian niya.”

Kapulungan: Nagpupuri tayo na may pagtitiwala at pag-asa tulad ng isang bata.

Lahat: Halina, sambahin natin ang Diyos!   

 

AWIT NG PAGPUPURI             O! Dios ng Aming mga Magulang MASP # 16

Oh! Dios ng aming mga magulang
Akayin Mo kami’t patnubayan
Ng Iyong ilaw ng kabanalan
Buhat sa Iyong kal’walhatian.

Ang pag-ibig na aming tinanggap
Sa aming bayan ay ilaganap;
Pag-iingat sa ami’y igawad
Nang masunod dakila Mong utos.

Ipag-adya kami sa panganib
Lukuban Mo ng Iyong tangkilik;
Palakasin Mo ang pananalig
Sa kapayapaan ay ihatid.

Buhay ng aming bansa’y puspusin
Ng liwanag ng Iyong luningning
Boong puso naming mamahalin
Ang ngalan Mo’y aming pupurihin. AMEN

IMBOKASYON                                                                                       Patnugot

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Sa ating komunidad, lipunan at sandaigdigan maraming mga bata ang hindi binibigyan ng halaga, pagkalinga, at pag-ibig. Ang nakakalungkot maging sa loob ng bawat tahanan at maging sa simbahang ito, kanila itong nararanasan. Na kung ating iisipin, ang kaharian ng Diyos ay nasa kanila, subalit ano ang ating ginagawa? Dumulog tayo sa Panginoong Diyos sa diwa ng panalangin at pagsisisi…

TAHIMIK NA PAGSUSURI NG SARILI   (kasabay sa saliw ng tugtugin)

KATIYAKAN NG KAPATAWARAN                                                            Pastor

Tugong Awit                                         “Thank You Lord”  

Thank you, Lord, for saving my soul
Thank you, Lord, for making me whole
Thank you, Lord, for giving to me
Thy great salvation so rich and free

 PAGBABATIAN NG MAY KAPAYAPAAN

Patnugot: Tulad ng mga bata na walang itinatagong galit o poot sa kapwa bata, ating isapamuhay ang pag-ibig at pagbibigay. Atin ding ibahagi sa ating kapwa ang kapayapaan na mula sa Diyos lakip ang kagalakan. Tayo’y tumayo sa isang masayang pagbabatian habang inaawit ang “This Little Light of Mine”

 BALITA AT MALASAKIT NG IGLESYA

PANALANGING PASTORAL

TUGONG AWIT           “In Moments Like This”    

In moments like these I sing out a song.
I sing out a love song to Jesus

In moments like these, I lift up my hands.
I lift up my hands to the Lord

Singing, I love You, Lord.
Singing, I love you, Lord
Singing, I love you, Lord I love You.

 KAPAHAYAGAN NG SALITA NG DIYOS

PAGBASA SA LUMANG TIPAN: 

Jeremiah 18:1-11; Psalms 139:1-6; 13-18              

Gloria Patri

PAGBASA SA BAGONG TIPAN:

Luke 14:25-33; Philemon 1:1-21                    

MENSAHE SA AWIT                                                   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

MENSAHE SA SALITA

TAWAG SA PAGHAHANDOG                                                                         Patnugot

Magkaloob tayo sa Panginoong Diyos tulad ng isang batang musmos na naroon ang kapakumbabaan at masayang kalooban. Gawin natin ang pagkakaloob na bukal at masaya…

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                        Mga Bata

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                              Patnugot

ANG MGA BATA NG IGLESYA

(Maaring magpalabas ng AVP presentation ng mga batang kaanib ng Iglesya o kaya ay magkaroon ng “Kids Church on Parade” kung saan pipila ang mga batang kaanib ng Iglesya mula maliit hanggang pinakamalaki sa likuran patungo sa saliw ng ( Jesus Loves The Little Children)

PAGKILALA SA LAHAT NG BATA

(Pagkakaloob ng munting regalo ng BOCE sa mga batang kaanib )

 AWIT NG PAGTATALAGA          “Lumakad sa Liwanag…”   MASP #310

Lumakad sa liwanag ng pag-ibig,
Taglayin ang t’wa sa puso’t dibdib,
Kay Jesus patulong hanggang masapit
Ang hahantungang langit.

KORO:
Hayo’t lakbayin ang matataas na salungahin
T
ulong ni Jesus ay laging sasaatin.

 Bagaman ang kutya ng sanglibutan,
Nagkalat sa mga dadaanan,
H’wag ng matakot, tayo’y sasamahan
Ni Jesus na marangal.

Lisan ang mga gawang kasalanan,
At magpumilit sa kabanalan,
Gawing isapuso ang mag-ibigan
Na kay Jesus na aral.

Lakarin nga natin ng boong galak,
Ang lakbaying ngayon hinaharap,
Dalhin ang bandila ng pagkaligtas
Magpahanggang sa wakas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                       Pastor

TUGONG AWIT   

RESESYONAL

 

Leave a Comment