September 9, 2018-Kaayusan ng Pagsamba . UCCP AKO

September 9, 2018-Kaayusan ng Pagsamba

September 9, 2018
Children’s Sunday
3rd Sunday in Kingdomtide
Color: Green

Panimulang Tugtugin

Paghahanda/Pagninilay

Prosesyonal

Tawag sa Pagpupuri:  (Hango sa Awit 146)

Patnugot: Purihin si Yahweh! Purihin Siya’t ating awitan; habang tayo ay may buhay. Purihin natin Siya sa araw na ito ng mga bata! Ating alalahanin na ang paghahari ng Diyos ay naroroon sa mga bata at hangga’t hindi natin tinatanggap ang paghahari ng Diyos, tulad ng mga bata, hindi tayo makakapasok sa Kanyang Kaharian!

Kapulungan: Mapalad ang tao, na ang kanyang Diyos ay laging katulong. Sa Diyos na si Yahweh, umasang lubos, sa Diyos na lumikha ng kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay.

Patnugot: Ang Kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi, kung Siya’y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom.

Kapulungan:  Pinalaya Niya ang mga nabihag; isinasauli paningin ng bulag; lahat ng inapi ay itinaas, ang mga hinirang Niya’y nililingap.

Lahat: Tunay na si Yahweh ay mabuti; hangad ay kabutihan at katarungan para sa Kanyang nilalang. Siya’y maghahari ng walang hanggan at ang mabuting hangarin ay mananatili! Purihin, pasalamatan at sambahin natin ang Diyos na Tagapagligtas!

Panalangin:                                                                                            Patnugot

Tugong Awit:                                                  “Purihin, Purihin, Purihin”           MASP#215

Purihin, purihin, purihin!
Sa Panginoon ang lahat ang puri at lakas
Sa pagibig tayo’y batbat ng Dios na Trinidad.
Purihin sa awit natin ang puspos ng galing
Sa Dios dangal ang ihain kaylan pa man, Amen.
Sa Dios dangal ang ihain, purihin, purihin
Sa Dios dangal ang ihain kaylan pa man. Amen.

Ang Panawagan ng mga Bata

Bata 1: (Nakadamit ng batang lansangan)

Kami ang mga bata na araw-araw ay makikita ninyo sa lansangan, sapagkat ang lansangan ang aming tirahan, palaruan at paaralan. Sa lansangan namin binubuo ang aming mga pangarap at kinabukasan. Ngunit ang lansangan ay mapanganib at larawan ng kawalang kasiguraduhan. Kung mananatili kami dito sa mahabang panahon, ano ang uri ng buhay at kinabukasan ang aming huhubugin? Paano namin matutupad ang aming mga pangarap na maayos at masaganang kinabukasan?

 Bata 2:  (Nakadamit ng Katutubo)

Kami ang mga batang katutubo. Dati nakatira kami sa kabundukan, sa lupang minana namin mula sa aming mga ninuno. Ngunit dahil sa dumating ang mga taong gustong minahin ang aming mga lupain, napilitan kaming bumaba sa kapatagan at namuhay kasama ng mga taong kadalasan ay hindi kami maintindihan at hindi matanggap dahil sa kakaiba ang aming mga hitsura at pananamit. Hindi kami makapamuhay ng mapayapa at maayos dahil kailangan naming magpalipat-lipat at magpagala-gala at magpalimos para lamang kumain at mabuhay. Kailangan namin ang inyong pang-unawa at pagtanggap; at pahalagahan kami ng lipunan gaya ng inyong sariling buhay.

 Bata 3 (Nakadamit ng Batang Marawi)

Kami ang mga batang nakatira as Marawi, kung saan ang karahasan at kawalang kapayapaan ay nagpapatuloy. Bagamat tapos na ang giyera as aming bayan, subalit hanggang ngayon kahirapan at kagutuman an gaming nararanasan. Hindi kami nakapagpatuloy as aming pag-aaral dahil ang aming mga paaralan ay ginawa nilang  kampo ng mga militar at lugar ng karahasan. Hindi pa namin nararanasan ang kapayapaan at hindi pa kami makapag-aral. Paano ninyo kami tutulungan? Paano namin mararanasan ang Diyos na sinasabi ninyong Diyos ng pag-ibig, kapayapaan, katarungan at kasaganaan?

Litanya ng Pagsisisi

Patnugot:  Narinig natin ang iba’t-ibang kalagayang kinaroroonan ng mga bata sa ating panahon. Maaaring hindi ito nararanasan ng mga bata sa ating pamayanan at iglesia, ngunit nangangailangan ng ating pang-unawa, pagtulong at pagdamay. Bilang mga magulang, isipin natin na sila din ay ating mga anak. Sila ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin upang kupkupin, alagaan at ipagsanggalang.

Kapulungan:  Panginoon, ipinaalaala Mo sa amin na mahal mo ang mga bata. Sila ay larawan ng iyong kaharian at sa kanila naroroon ang iyong kalooban. Tulungan Mo kami, O Diyos, na kahit hindi namin sila sariling anak, makita namin ang aming mga pananagutan sa kanila.

Lahat: Patawarin Mo, kami Panginoon, sa panahong hindi namin nauunawaan ang kanilang tunay na kalagayan; sa kawalang pakialam sa kanilang kalagayan at hindi pagpansin sa kanilang mga panawagan na ang tanging hangarin ay ang mabuhay ng may kapayapaan, katarungan at pagsaalang-alang sa kanilang damdamin, hangarin at karapatan.

Tahimik na Panalangin ng Pagsisisi                      Malumanay na Tugtugin

Kapahayagan ng Kagandahang-Loob ng Diyos                                                Pastor

Tugong Awit:                                                       “Ibigin ang Kapwa”                    MASP#156

Ibigin ang kapwa ang maging nasa buhay ni Jesus ay ibalita,
Igawad ang awa at pagpapala sa sinomang napapariwara.

KORO:
Akayin sa lingap ang nalilinsad
sa Dios na may habag   nang maligtas.

Mga Balita at Malasakit

Panalanging Pastoral

Tugong Awit:                   “Diyos na Magulang”                             BHP# 36

Diyos na Magulang, Banal ang ngalan,
Pamamayani ay sumaamin.
Gawin nawa ang ‘Yong kalooban
Sa lupa gaya ng sa langit.

Pagbasa ng Kasulatan       Kawikaan 22: 1-2,8-9,22-23;  Markos 7: 24-37

Mensahe sa Awit

Mensahe sa Salita

 ANG PAGTATALAGA SA BUHAY

Tawag sa Paghahandog  

PatnugotAng biyaya ng Diyos ay dumadaloy at sumasagana sa bawa’t araw. Ang biyaya ng Diyos ay pinadadaloy upang ang lahat ay mabuhay ng mapayapa at masagana. Yamang tumanggap tayo ng biyaya, ibalik natin  ang pasasalamat upang higit itong makatulong sa mga nangangailangan.

Paglikom ng mga Handog (Mga Bata)

Panalangin sa Handog                                                                                       Patnugot

Awit ng Pagtatalaga                                         Nasa ni Hesus sa Akin”           MASP#305

Nasa ni Jesus sa akin ako ay magningning
Kahit ano mang gagawin siya’y lualhatiin.

Koro:
Magningning, magningning, ang nais niya sa akin
Magningning, magningning upang siya’y purihin.

Ang kanyang nasa’y makitang magiliwin twina
Magalak at maligaya akong mahal niya.

Ako’y kanyang tutulungan upang di masinsay
Kanyang ganda’y namamasdan sa kimkim na buhay.

Kay Jesus magiging sinag ako’y magsisikap
Susundin ko bawat oras magpahanggang wakas.

Panalangin ng Pagtatalaga

Ang Pagpapala                                                                                         Pastor

Leave a Comment