Si Jesu-Kristo ang Tinapay ng Buhay . UCCP AKO

Si Jesu-Kristo ang Tinapay ng Buhay

Si Jesu-Kristo ang Tinapay ng Buhay-Tinapay

Teksto:

Juan 6:51-58
51Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit: kung ang sinoman ay kumain ng tinapay na ito, siya’y mabubuhay magpakailan man: oo at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, sa ikabubuhay ng sanglibutan.

52Ang mga Judio nga’y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 53Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 54Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya’y aking ibabangon sa huling araw. 55Sapagka’t ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako’y sa kaniya. 57Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako’y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama’y mabubuhay dahil sa akin. 58Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit: hindi gaya ng mga magulang na nagsikain, at nangamatay; ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailan man.


I. A
ng Sinasagisag ng Tinapay

♦Lahat ng uri ng pagkain mula cereals, grains, root crops, meat vegetables at mga prutas.

♦Ito man ay naluluto o hindi, natimplahan o hindi, natural o hindi.


II. Ang Dulot ng Tinapay

            ♦Nagbibigay lakas

            ♦Nagpapasigla

            ♦Nagpapalaki

            ♦Nagbibigay buhay


III. Si Jesus ang Tinapay na Buhay

A. Nanggaling sa langit

♦Hindi nagsasabi ito ng isang lokasyon bagamat sinabi na bumaba mula sa langit.

♦Siya ay nagsasabi na galing siya sa Ama, sa Dios at kilala niya ang Dios. Sinugo siya ng Dios.

B. Ang kanyang laman at dugo ang kanin at inumin na nagbibigay buhay.

            ♦Ang larawan na hindi tinanggap ng kanyang mga tagapakinig

  • Imposible na makakain ang kanyang katawan at maiinum ang kanyang dugo.
  • para lamang sa mga literal ang pag-iisip

            ♦Ang salitang ito ay. . .

  • Si Cristo ang handog para sa lahat. Kanyang isinisiksik sa kanilang isip ang mangyayari na siya ang katulad ng isang tupa na kakatayin upang maging handog sa bundok ng Kalbaryo.
  • Kasing-kahulugan ng mga handog ng tao sa Dios na hindi kinakain ng Dios ngunit ito ay kanyang tinatanggap at pinagpapala kung ito nga katanggaptanggap.
  • Sinumang tumanggap ng buong kagalakan at namnamin ang dulot na kahalagahan ng handog ay magsisilbing sustansya na walang katulad sa alin mang pagkain na nilulunok at iniluluwal ng katawan.

K.  Ang laman at dugo ni Kristo ang kanin at inumin sa makabagong panahon

♦Ang mga katuruan niya ang buhay na tinapay at dugo na patuloy na kinakain at iniinum natin.

♦Tapos na ang kanyang paghahandog ng kanyang katawan at dugo ngunit ang mga dahilan kung bakit siya’y nasaktan at humantong sa kamatayan ay dahil sa kanyang mga aral na kailangan nating sundan.

♦Ang mga iyon ang magtatanggal sa ating mga sakit at bubuhay sa ating mga pangangatawan at kaluluwa.

  • karamihan sa mga sakit ngayon ay psychosomatic at ito ay kayang tanggalin ng katuruan ni JesuCristo.

Halimbawa: Hypertension, migraine, heartburn, muscle pains, sakit sa puso.  
Ang mga ito ay hindi lagi genetic kundi acquired dahil sa kaiisip at walang kapayapaan sa sarili.

Si Jesu-Kristo ay nagturo noon at sinabi:

Matthew 5:23-25

23Therefore if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, 24leave your gift therebefore the altar. First go and be reconciled toyour brother; then come and offer your gift.25Reconcile quickly with your adversary, while you are still on the way to court. Otherwise he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison.…Tagalog version

Ang sirang ugnayan sa kapwa tao ay makakapagdulot ng kawalan ng kapayapaan sa sarili at kung mahinahina ang iyong katawan ay ilan sa mga nabanggit ay magiging iyong sakit.

Sa kabila naman ang mga sakit na ito na acquired sa hindi magandang ugnayan ay malulunasan kung ating susundin ang salita ng ating Panginoong Jesu-Kristo.

Hindi natin makakain ang kanyang katawan ngunit maaari nating isabuhay ang kanyang mga katuruan at ito ang magbibigay lunas sa ating mga psychosomatic na sakit.

Ito ang misyon ng Iglesia na kanyang dadalhin kahit saan man, sa anumang panahon, at sa anumang kalagayan.

 

 

 

           

Leave a Comment