Si Jesus ay Kaibigan . UCCP AKO

Si Jesus ay Kaibigan

Friend cartoon image

Si Jesus ay Kaibigan,
hirap nati’y pinasan,
Nagbigay ng kapalarang,
Dios ay madalanginan
Gaanong lumbay at hirap
ang ating dinaranas,
Pagka’t di natin ilagak
sa Dios ang ating lahat.

May tukso ba’t kaguluhan,
buhay ba’y tinitikman?
Tayo ay huwag manlupaypay,
sa Dios natin isaysay;
Si Kristo’y walang katulad
kabahagi sa hirap,
Ang lahat nating bagabag
sa dalangi’y ihayag.

Mabigat ba ang pasanin,
at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin
at kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot,
idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop
at aaliw na lubos. Amen

 

Leave a Comment