Simbang Gabi 2018 Part One

SIMBANG GABI 2018 LITURGICAL GUIDE

 Isang maligaya at makabuluhang pagdiriwang ng kapaskuhan, sambahayang NESTCON! Ating ipinagpasalamat sa Diyos at kinikilala ang pakikipagtuwangan ng mga manggagawa at layko upang balangkasin ang liturhiyang gabay na ito, na naglalayong tayo’y magkaroon ng kaisahan sa pagdiriwang at paggunita sa pagsilang ng ating Manunubos. Nawa’y patuloy tayong bigkisin ng ating Diyos sa iisang pananampalataya, pagdiriwang at pagkilos tungo sa pagpapalaganap ng katarungan at kapayapaan.

PAGKILALA AT PASASALAMAT SA MGA MANUNULAT

Kap. Abygail Alar, Pacita Evangelical Church
Kap. Darlen Vince Cruz, Pacita Evangelical Church
Rev. Ivie Francisquete-Apole, Pacita Evangelical Church

==========================

 

ANG MISYON NG DIYOS (Missio Dei)
December  16, 2018

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  Isaias 63:7

Patnugot: Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw;
pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin.

Kapulungan:   “Umaawit ang Anghel”  AIK Blg. 275

Umaawit ang anghel, awit na sakdal  tamis.
Awit na umaakit, s’yang laging dinadalit.

Glo—————ria. Ang Dios ay purihin.
Glo—————-ria. Ang Dios ay purihin.

Patnugot: Dahil sa dakila niyang habag at wagas na pag-ibig, higit niyang ipinadama sa        atin ang natatanging kapahayagan ng Kanyang misyon na ito. Pumisan at    nakipamuhay nga ang Diyos sa tao.

Kapulungan:        “Umaawit ang Anghel”   AIK Blg. 275

Sanggol na nasa Belen, handugang buong giliw
Ang haring bagong silang, may handog nating sundan.

Glo—————-ria. Ang Dios ay purihin.
Glo—————-ria. Ang Dios ay Purihin!

Patnugot: Purihin natin ang mapagkalingang Diyos at purihin natin ang Kristong dumatal!

 

AWIT NG PAGPUPURI           “Pakinggan Ang Awitan” MASP#174

Pakinggan ang awitan Sa Haring bagong silang
Dala’y kapayapaan Ng Diyos sa sanglibutan
Malugod na samahan Ang anghel sa tagumpay
Makisamang isaysay Si Cristo’y isinilang
Sa anghel na aawitan; l’walhati sa sumilang.

Si Cristo’y sinasamba na haring walang hangga
Pagmasda’t makikita sa kandungan ng ina
Sa tao’y nakitulad, puri sa magliligtas
Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas
Anghel ay nagsasaad, l’walhati sa Mesias.

Dios ng kapayapaan, araw ng katarungan,
Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay;
Payapang nahihimlay, taong di mamamatay
Sa mundo’y isinilang ng tayo’y bigyang buhay;
Pakinggan ang awitan l’walhati sa sumilang


IMBOKASYON (Lahat)

Sa Iyong pagdatal, o Dakilang Hari at Manunubos ng sangnilikha, dumatal rin ang pag-asa ng bagong pamumuhay at ugnayan. Salamat sa dakilang pag-ibig at sa layunin mong katagpuin kami at lingapin sa aming mga kalagayan. Pagpalain at pangunahan mo nawa ang aming pagsamba upang ito man ay makapagbibigay sa amin ng inspirasyon at katalagahan, sa pagsamba at sa paglilingkod, sa Iyo at sa aming kapwa, ito ang aming dalangin, sa pangalan ng isinilang na Mesiyas: Kristo Jesus, Amen.

Tugong Awit      “We Praise You, O God”  HOFJ #33

We worship you God of our mothers and fathers
Though life’s storm and tempest our guide, you have been
When perils o’er take us, you never will forsake us
And with your help o God in life’s struggles, we win!                 

 TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Sa ating pakikigalak  sa panahon ng pagdatal, hinihimok tayong magnilay, magsisi at magbago upang maging ganap ang kagalakan at pagdiriwang na ito.

Kapulungan: O Diyos na nagkakaloob ng kapatawaran at pagpapanibago,     patawarin Mo kami…


SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                               Pastor

Tugong Awit    “Si Jesus Ay Kaibigan”   MASP# 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos

 PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Genesis 12: 1 – 9
Exodus 19: 1-9

Tugong Awit         “The Love of God”   HOFJ # 48

The love of God how rich and pure, how measureless and strong
It shall forevermore endure, the saints and angels’ song.

 MENSAHE SA AWIT    (Nakatalagang Pamilya o Samahan)

 MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB

Patnugot: Pasalamatan natin ang Kristong bukal sa kagandahang-loob.

Kapulungan: Purihin natin ang Mesiyas na sa atin ay nagkakaloob ng mga     biyaya.

Lahat: Iaalay natin ang ating mga pasasalamat sa pamamagitan ng     paghahandog.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                             Mga Tagalikom                                                  

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                   Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT          ”Ang Gabing ‘Yon ay Tahimik”     MASP 281

Ang gabing iyon ay tahimik at simoy ay malamig
Tala’y biglang gumuhit sa langit, marikit na awit ay narinig
Sanggol ay naiidlip, sanggol ay naiidlip

Mapayapa’t maliwanag, ang dilim ay tumatakas
Mga pastol sa anghel nag-ulat, nang awit ay narinig na kagyat
Si Kristo’y iniyanak, si Kristo’y iniyanak

Mapayapa at maningning, O tala ‘yong akayin
Makisama sa awit ng anghel, aleluya ay aming awitin
Kristo’y ni’lang sa atin,Kristo’y ni’lang sa atin

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                 Pastor

TUGON         “Go Tell It on the Mountains”  HFG #205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born, Amen.

==========================

 

ANG DIYOS BILANG TAGAPAGPAKILOS NG MISYON
December  17, 2018

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Nagtitipon tayo upang katagpuin ang presensya ng Buháy na Diyos, Manlilikha ng langit at lupa, Tagapagpakilos ng maibiging misyon sa lahat ng may   buhay, ginigiit at pinagkakaitan ng buhay.

Kapulungan: Gumawa Siya ng dakilang bagay para sa atin. Sinagip at sinasagip tayo sa lahat ng ating kalalagayan.

Lahat: Kaya naman ang ating puso’y umaawit sa Kanyang kabutihan, at ang ating mga labi ay naghahayag ng papuri! Kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan ang sumaating Diyos!

AWIT NG PAGPUPURI    “Angheles sa Kalangitan”   MASP 208

Angheles sa kalangitan, hayo sa sanglibutan
Sa mundo’y inyong isaysay ang Mesias ay sumilang.

Lapit na at dalanginanang haring bagong silang!

O mga pastor sa parang, nagbabantay nang kawan
Ang Dios sa tao’y pumisan, ilaw N’ya’y kumikinang.

Mga pantas hayo’t sundan pangitaing makinang
Inyong paghanaping tunay nasa ng mga bayan.

Paluhod na naghihintay lahat ng mga banal,
Panginoo’y mamamasdan sa biglaang pagdatal.

IMBOKASYON                                                                    Patnugot

Tugong Awit      “Ngalang Jesus Ay Purihin”   MASP 300

Ang bawat lipi at bayan sa sandaigdigan,
kapangyariha’y ialay

Putungan natin ang Dios, putungan natin!

TAWAG SA PAGSISISI                                                       Patnugot

Dakila ang pag-ibig ng Diyos; tunay siyang dakila at makapangyarihang tagapagpakilos ng misyon tungo sa pagpapanibangong buhay. Tayo ngayon ay tinatawagan dumulog sa kanya sa diwa ng kapakumbabaan at pagsisisi.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI (kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                                                            Pastor

Tugong Awit       “Oh Diyos ng Aming mga Magulang”      MASP 16

Ipag-adya kami sa panganib lukuban Mo ng Iyong tangkilik;
Palakasin Mo ang pananalig sa kapayapaan ay ihatid.


PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN  

Juan 17: 3-8, 11-14, 18-26

Tugong Awit            “Thy Word…”

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path

 MENSAHE SA AWIT (Nakatalagang Pamilya o Samahan)

 MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                    Patnugot

Ihandog natin ngayon sa Diyos ang ating mga kaloob ng may pasasalamat.Tandaan nating ang pagkakaloob ay larawan ng katapatan at kagalakang namamayani sa ating mga puso.

PAGLILIKOM NG HANDOG       Mga Tagalikom                                                 

DOKSOLOHIYA

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                                        Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT             “Nasa Ni Jesus Sa Akin”   MASP#305

Nasa ni Jesus sa akin ako ay magningning
kahit ano mang gagawin Siya’y lualhatiin.

Magningning, magningning ang nais niya sa akin
Magningning, magnigning upang Siya’y purihin.

Ako’y kanyang tutulungan upang di masinsay
Kanyang ganda’y namamasdan sa kimkim na buhay.

Kay Jesus, magiging sinag ako’y magsisikap
susundin ko bawat oras magpahanggang wakas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                              Pastor

TUGON          “Go Tell It on the Mountains”  HFG #205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born, Amen.

=============================

KAHULUGAN NG MISYON SA PAGDATAL
AT PAGSILANG NI KRISTO
December  18, 2018

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  (Awit 98:4-6)

Patnugot: Sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon!

Kapulungan: Magpasimula at umawit tayo na may kagalakan at umawit tayo ng mga papuri!

Patnugot: Magsiawit tayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng lira at ng   tunog ng himig.

Lahat: Sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli, sumigaw tayo ng may kagalakan sa harap ng Hari, ang Panginoon.

AWIT NG PAGPUPURI       “Ang Diyos ay Purihin”   AIK # 22

Ang Diyos ay purihin, Diyos na nagpala:
Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa krus nabayubay, Kristong naghirap
upang ang tao ay Kanyang iligtas

Si Jesus purihin tinig Niya ay dinggin!
Si Jesus purihin Siya ang ating sundin
Atin ngang lapitan ang Kanyang anak,
buong tiwala sa Kanya ilagak

S’ya ang tanging lunas sa ating buhay,
aral ni Kristo ang ating patnubay
Kahit nagkasala, tawad kakamtan,
ang gagawin niya ay manalig lamang

Kay rami ng turo, kay raming aral,
mga pagpapala sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan,
kay Kristo tatanggap ng bagong buhay

 

IMBOKASYON                                                                                          Patnugot

Tugong Awit        “Pakinggan Ang Awitan”  MASP#174

Si Cristo’y sinasamba na haring walang hangga
Pagmasda’t makikita sa kandungan ng ina
Sa tao’y nakitulad, puri sa magliligtas
Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas
Anghel ay nagsasaad, l’walhati sa Mesias.

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                 Patnugot

Likhaan nawa tayong muli ng Diyos at tulungan tayong baguhin ang ating sarili, upang mabago din naman ang kaugnayan natin sa sanlibutan.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                 Pastor

Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapabago sa bawat nilalang. Kalakip ng kapatawarang kaloob ng Panginoong Diyos sa atin mga kapatid ay ang kagalakan at kapayapaan na ngayon ay ating tinatamasa at marapat lamang na pahalagahan. Pumanatag tayo at tanggapin ang pagpapanibago. Amen.

Tugong Awit  “Ang Sa Diyos Ay Sumasamba”    MASP 8

Pusong walang bahid sala, puspos ng pagsinta;
Pagkukupkop ay twi-twina, ni Jesus sa kaniya.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN  

Isaias 7:13-14
Lukas 1:28-33
Mateo 20:17-19

Tugong Awit   “Santa Bibliang Marangal”  MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at S’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                          Patnugot                                        

Ang pagkakaloob ng may kagalakan ay bunga ng pag-ibig na nanahan at  humihimok sa ating maghandog. Isagawa nga natin ang paghagandog ng may kagalakan.

 

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                             Mga Tagalikom                                                 

Tugong Awit          “Seek Ye First”   MASP #125

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin at ang Kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, allelu-alleluya!
Kung hihingi sa Kanya ng anuman, umasa ka’t kakamtan
Kung kakatok ang pintua’y bubuksan allelu-alleluya!

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                    Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT                “O Jesus Iniaalay”                       MASP#216    

O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
at iibigin kang tunay sa gawa araw-araw.

 Iniaalay ko, iniaalay ko.
Sa ’yo ang lahat O! Cristo iniaalay ko.

 Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sa’yo;
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap;
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                              Pastor

TUGON          “Saan Mang Dako Kasama Si Jesus”   MASP#33

Saan man, saan man, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

=============================

 

PAGSASAGAWA NG MISYON NI KRISTO BILANG TUGON
December  19, 2018

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Banal, banal, banal ang Panginoong Makapangyarihan!

Kapulungan: Ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian (Isaias 6:3)

Patnugot: Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang maging katuwang niya sa        pagpapalaganap ng kanyang misyon.

Lahat: Narito kami Panginoon! Ang iyong pag-gabay ay buong puso at may   kagalakan naming tinatanggap.


AWIT NG PAGPUPURI     “Buong Mundo’y Magkatuwaan”    AIK 68

Buong mundo’y  magkat’waan galak ang kakamtan
Dahil sa pagdating ng Hari ng tanan.
Aawit ang bayan dahil  sa pagsilang,
Buong langit at lupa’y magdiriwang.

Ang Manunubos ng mundo awitan ng tao.
Ang lupa at burol, tubig at maging bato,
May awit ng galak lahat ng lingkod Mo.
May awit, umawit itong mundo.

Kahit anong kasamaan agad mapaparam.
Malilinis lahat ng Tagapagligtas ang sala ng tanan
Kung lalapit agad, lapit at sasambang buong sikap.

 IMBOKASYON                                                                                      Patnugot

Tugong Awit     “Buong Mundo’y Magkatuwaan”    AIK 68

Magdiriwang sa Sasakop, maghaharing lubos.
Sa pusong lahat papasok si Hesus
Nakamtan ang galak ng taong may lungkot.
Buhay ko kay Cristo ay ihahandog.

TAWAG SA PAGSISISI

Mahabagin at mabuti ang Diyos na nangako sa atin ng biyaya at kapatawaran kung atin lamang kikilalanin ang ating mga kahinaan at mga kasalanan. Halina, mga kapatid, ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga pagsalansang.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                Pastor

Ang Diyos ay banal at tapat na nagkakaloob ng kapatawaran at pagpapanibago sa sinumang humihingi nito. Kaya pumanatag kayo, panaligan at pahalagahan ninyo ang pagibig ni Kristo, Amen.

Tugong Awit      “Ang Landas Ko’y Tungong Langit”   MASP#24

Tulungan mo sa pag-akyat, sa banal kong hinahangad.
Higit sa nakitang patag, itindig mo sa panatag.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN                        

Isaias 6:1-9
Mateo 28:16-20

Tugong Awit     “Santa Bibliang Marangal”  MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at S’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                          Patnugot                                         

Ang umiibig sa Diyos ay palaging bukas sa paghahandog. Itoy isinasagawa hindi lamang dahil sa ito’y  nararapat kundi dahil ito’y bahagi na ng pagiging mabuting katiwala. Halina at iaalay natin ng may pasasalamat ang ating mga kaloob. Halina at ating isapamuhay ang pagiging mabuting katiwala ng Diyos!

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                 Mga Tagalikom                                                 

Tugong Awit         “Seek Ye First”     MASP #125

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin at ang Kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, allelu-alleluya!
Kung hihingi sa Kanya ng anuman, umasa ka’t kakamtan
Kung kakatok ang pintua’y bubuksan allelu-alleluya!

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                        Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT      “Itinaas Ako ng Pag-ibig”   MASP 121

Sa’king kinalalagyan dagat ng kasama’n
Halos di na makuhang umahon sa pangpang;
Ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy
Ay siya ang nag-ahon at umampon.

Itinaas ng pag-ibig  nang walang sumagip  tinangkilik
Itinaas ng pag-ibig  nang walang sumagip  tinangkilik!

Puso ko’y ihahandog sa kanyang alindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,
Sa pag-ibig ay tunay, kalulwa ko’y alay;
sa paglilingkod laan kailanman.


PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                              Pastor

TUGON       “Saan Mang Dako Kasama Si Jesus”  MASP#33

Saan man, saan man, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

Leave a Comment