Simbang Gabi 2018 Part Three

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON:
“PAGPAPASAKOP”
December  22, 2018

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Halikayo at ating ipagdiwang ang araw na ito na ginawa ng Diyos, magpasakop    tayo sa kanyang banayad    na presensya.

Kapulungan: Sapagkat pagkaganda nga na ang mga anak ng Diyos ay sama- samang nagpupuri at nagpapasalamat, nagkakaisa at nagtutulungan sa pagtataguyod ng misyon.

Lahat: Halina, at bigyang kaganapan ang dakilang layuning ng Diyos, isapamuhay natin ang pag-big, kapayapaan, pag-asa’t galak, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya!

AWIT NG PAGPUPURI     “Maligayang Sinasamba”  MASP 285

Maligayang sinasamba, aming Dios ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin Mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak;
Sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
Maging awit at lagaslas, puri sa’yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid ang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit;
Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid;
Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig,
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit.

IMBOKASYON (Lahat)

Ang Iyong pagkatawang-tao o Kristo ay símbolo ng kapakumbaan at pagpapasakop sa dakilang layunin ng Diyos upang samahan at sagipin ang tao mula sa kasalanan at sa di makatarungang uganayan ng buhay, at ito rin ay isang payak na pagpapahayag na kahit sa aming kahinaan at pagiging marupok naroon pa rin ang katiyakan na Ikaw ang umaabot at umaakay sa amin. Maraming salamat po O Diyos sa mensaheng ito, tulungan mo nawa kami na sa aming pagtitipon at maging sa uri ng aming pamumumuhay ay makapagdulot kami ng papuri’t pagsamba sa Iyo, sa pangalan ni Cristo-Jesus, Amen.

Tugong Awit    “How Great Thou Art”   AIK 211

Umaawit ang aking kalulu’wa, Panginoon, dakila Ka
Umaawit akong buong sigla, Panginoon, dakila Ka.

TAWAG SA PAGSISISI (Kawikaan 28:13) Patnugot

“Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik-loob at nagsisisi.”

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                          Pastor

Tugong Awit    “Oh! Bukal Ng Pagpapala”  MASP#3

Tulong Mo’y dito nakamtan, pala Mo’y ibinigay;
Ikaw aking aasahan, hanggang kabilang buhay.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

 Lucas 1:26-38
Santiago 4:7
Job 22:21

Tugong Awit      “Ang Salita ng Dios ay may Yaman”

Ang Salita ng Dios ay may yaman, waring ginto’t perlas na tunay;
Kung sasaliksikin araw-araw, may kakamtin lugod ang buhay.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB           Patnugot  

Patuloy nating ihandog sa Panginoon ang ating pagsamba, paglilingkod at mga pasasalamat na nagbibigay katangian kung sino tayo sa pakikibahagi upang mabigyang kaganapan ang Kanyang paghahari sa pamamagitan ng misyon at ministeryo ng Iglesya. Ating ialay ang ating mga kaloob ng may kagalaka’t pasasalamat.

 PAGLILIKOM NG HANDOG       Mga Tagalikom                                                 

DOKSOLOHIYA

Tugong Awit      “Pala Niya’y Iyong Bilangin”
 MASP # 219

Ang pala N’ya’y iyong bilangin pag-ibig ay alalahanin
Pag-ibig N’ya iyong isipin kanyang pagpapala’y gunam-gunamin.

PANALANGIN NG PASASALAMAT              Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT    “Doon Sa Sabsaban”  AIK 92
                                                  (Away in a Manger)

Doon sa sabsaban si Jesus sumilang

Sa sabsaban ng hayop doon humihimlay
Talang nasa langit ang nagsilbing tanglaw
Ang sanggol na sasakop doon mamamasdan.

Ang batang si Jesus ay tahimik
At gising sa ingay ng hayop na doo’y napansing
Tunay Kang iniibig kami ay lingapin
Patnubayan Mong lagi at Iyong kupkupin.

Lagi Mong sasamahan h’wag Mo nang iiwan
Ang dalangin ko ngayo’y pamalagian
Maging ang manga bata Ay patnubayan
Sa langit Mong tahanan Kami ay ipisan. Amen

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA          Pastor

TATLONG AMEN  

======================================

 

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON:
“KATAPATAN”
December  23, 2018

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat tayo’y nakakatamasa ng buhay at    kalakasan.

Kapulungan: Sa kabila ng hirap, pagsubok at mga panganib dulot ng pabagu-bagong panahon at di-ligtas na lipunan, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng kapaskuhan.

Lahat: Tuloy pa rin ang pagdiriwang ng kapaskuhan, tuloy pa ring paglingkuran siya ng may katapatan. Parangalan nga natin ang Kristong   kasama, Diyos ng kasaysayan, ngayon at sa tuwi-tuwina!!!

 AWIT NG PAGPUPURI    “Tayong Lahat ay Magdiwang”  HFJ 7

Tayong lahat ay magdiwang, Sama-samang papurihan
Ang Diyos ng kasaysayan, Matapat makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, Sa kap’wa natin ilaan
Tunay na kaganapan, Na s‘yang atas ng Maylalang.

Ang salita ng pag-asa, Ihatid natin sa aba
Kalayaa’y makita, Sa bansa ng nagdurusa.

O Diyos na aming Magulang, Kalakasan Mo’y makamtan
Sa ‘ming pakikihamok, Pag-ibig ang s’yang nag-udyok.

  

IMBOKASYON            Patnugot

Tugong Awit      “Amazing Grace” AIK 204

Ang puso kong likha ng Dios, napawi ang takot
Ang dati kong buhay na ubod ng lungkot.
Buhay ngayo’y angkop!

                              

TAWAG SA PAGSISISI          Patnugot

Sa ating napakamaraming paghahanda upang ipagdiwang ang kapanganakan ng Mesiyas, napasama nga kaya ang paghahanda ng ating mga sarili upang maging paa’t bisig ng Diyos sa ating panahon? Namumuhay nga kaya tayong may pagsisisi at sumusunod sa katuwirang iniutos ng Diyos? Ating pong pagnilayan ang ating mga buhay at pakikipag-ugnay, sa Diyos at sa ating kapwa, habang tayo’y dumudulog sa Kanyang kabanalan….

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN   (Deut: 30:19-20)     Pastor

Tugong Awit         “Buhay Panatag Yaong Dulot”   AIK#67

Buhay panatag yaong dulot kung ang kasama ay si Jesus
Ang kaligtasang Kanyang handog, tatanggapin kong buong lugod.

 PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Daniel 3:1-18; 6:1-22

Tugong Awit      “ Wonderful Words of Life  ” HFJ #358

Sweetly echoe the Gospel Call, wonderful words of life.
Offer pardon and peace to all, wonderful words of life.
Jesus only Savior, keep me with you forever

(Beautiful words, wonderful words, wonderful of life) 2x

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB              Patnugot

Ang ating mga handog ay may layong dakilain ang pangalan ng Diyos at pairalin ang malasakit para sa ating bayan, sa pamamagitan ng ating pinagkakaisang kaloob, marami tayong magagawa upang bigyang kaganapan ang pagmamayani ng pag-ibig at katuwiran sa ating lipunan.

PAGLILIKOM NG HANDOG      Mga Tagalikom                                                 

Tugong Awit      “With Gifts That Differ By Your Grace”      HFJ # 245

With gifts that differ by your grace, your Spirit fits us all
That Christians in each time and place, may answer when you call
You strengthen some to take a stand, to prophesy or preach
While others give with open hand, or heal the sick or teach

 PANALANGIN NG PASASALAMAT             Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT     “Si Jesus Ay Kaibigan” MASP 29

 Si Jesus ay kaibigan, hirap nati’y pinasan,
Nagbigay ng kapalarang Dios ay madalanginan
Gaanong lumbay at hirap ang ating dinadanas,
Pagkat di natin ilagak sa Dios ang ating lahat.

 May tukso ba’t kaguluhan, buhay ba’y tinitikman?
Tayo ay hwag manglupaypay, sa Dios natin isaysay;
Si Kristo’y walang katulad kabahagi sa hirap,
Ang lahat nating bagabag sa dalangi’y ihayag.

 Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos.

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA           Pastor

 

TUGON     “Sanlibutan ay May Tuwa” MASP#90

Mundo ay paghaharian, ng katotohanan;
Ang biyayang kaligtasan, kakamtan ng bayan,
Kakamtan ng bayan, tunay, kakamtan ng bayan. Amen

=====================

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON:
“KAMULATAN”
December  24, 2018

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  (Isaias 9: 6-7)

Patnugot: Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.

Kapulungan: Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at kat’wiran mula  ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng Makapangyarihang si Yahweh.

Lahat: Ipagdiwang natin ang kabutihan, pag-ibig at ang pagiging makatarungan ng Diyos. Ipagdiwang natin ang kanyang pagdatal, ipagbunyi ang Kanyang paghahari sa sanlibutan.

 AWIT NG PAGPUPURI       “Purihin Ang Diyos”  MASP 86

Purihin ang Dios at Anak na bugtong,
Dumatal at sa atin Siya humantong

 Aleluya, lwalhatiin!  Aleluya, Amen;
Aleluya, lwalhatiin kami’y buhayin.

 Purihin ang Dios na lumiliwanag
sa kadiliman si Jesus inihayag.

Purihi’t l’walhati sa kordero ng Dios
sa sala’y nagligtas, luminis na lubos.

IMBOKASYON (Lahat)

Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, batid ninyo ang aming mga suliranin at ang aming mga kahinaan, nalalaman nyo rin kung ano ang mas mabuti para sa aming paglago bilang iyong sambahayan. Sa inyong pag-ibig at kapangyarihan, nananangan kami at umaasa, dumadalangin at humihiling, na kami’y tulungan sa aming mga karanasan maging ito man ay pagkalito, pagkapagod, takot o mga pangamba. Igawad ninyo sa amin ang pagkamulat na hindi lamang nagtatapos sa pagdiriwang at handaan ang kapaskuhan. Mapanatili nawa namin ang kabuluhan ng iyong pagdatal at yakapin ang iyong ministeryo. Gawin n’yo kaming matatag habang pinagsusumikapan naming maging tapat sa iyo at sa iyong katuruan, maghari ka nawa sa aming buhay at sa aming mga pagtitipon o Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.

 Tugong Awit      “Because He Lives”

Because He lives I can face tomorrow
Because He lives all fear is gone
Because I know He holds the future
And life is worth living Just because He lives

TAWAG SA PAGSISISI     Patnugot

Muli tayong lumapit sa Diyos upang hilingin ang Kanyang pagpapatawad. Gawin natin ito habang mayroon pang panahon at ganap nating isabuhay ang kanyang mga salita. Ayon sa Kasulatan; “Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid.” ( 1 Juan 1:9).

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

 SALITA NG KATIYAKAN         Pastor

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, tanggapin natin ang mabuting balita na pinatawad tayo ng Dios sa ating mga pagkakasala.

 Tugong Awit        “Ang Pananalig Ko”   MASP  #42

Ang pananalig ko nagdusang Kordero,
sa kalbaryo dinggin ang samo ko,

Linisin Mo ako gawing maging Iyo, at lingkod Mo.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN            

Lucas 4:1-13; 16-21
Mateo 9:35-38

 Tugong Awit   “Sweet Hour of Prayer”   HOFJ # 219

And since I’m bid to seek God’s face,
 believe God’s word and trust God’s grace

I’ll cast away my every care
and wait for you sweet hour of prayer!

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB       Patnugot                                                              

Sinabi ni Yahweh: “Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa”.  Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan bilang pasasalamat sa lahat ng Kanyang biyaya. Maghandog tayo ng may kagalakan.

 PAGLILIKOM NG HANDOG    Mga Tagalikom                                                 

Tugong Awit        “For the Beauty of the Earth”   HOFJ # 233

For the beauty of the earth, for the splendor of the skies
For the love which from our birth, over and around us lies
God of all, to you we raise, this our hymn of grateful praise!

 PANALANGIN NG PASASALAMAT             Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT    “Munting Bayan ng Bethlehem”   MASP 181

Munting bayan ng Bethlehem, payapang nahimlay;
sa iyong pagkagupiling, bitui’y naglalakbay;
sa daa’y nagniningning walang hanggang tanglaw;
pananabik at panimdim ngayon ay naparam

Nang si Jesus ay isilang nagalak ang langit
Samantalang nahihimlay ang boong daigdig;
Ang tala’y nagsasaysay ng batang marikit;
Sa awit isinisigaw lupa’y manahimik

Batang banal ng Bethlehem, kami’y pagpalain;
Ang sala nami’y linisi’t sa puso’y humimpil;
Waring dinig pa naming ang awit ng anghel,
Manirahan ka sa amin Dios na mahabagin.  Amen

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA  Pastor

TUGON        “Shalom Chaverim”     HFJ # 106

Farewell dear friends, stay safe dear friends,
have peace, have peace

We’ll see you again, we’ll see you again
have peace, have peace.

 

Leave a Comment