Simbang Gabi 2018 Part Two

Paunang Salita

Ito ay kasunod ng naunang bahagi na naglalaman ng mga liturhiya ng gabigabing pananambahan mula December 16 hanggang December 19, ito naman ay December 20 hanggang December 21.

 

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON:
“KAHANDAAN SA PAGSUNOD”
December  20, 2018

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  

Patnugot: Kung paanong tayo ay abala sa mga paghahandang pisikal ngayong Kapaskuhan, higit nating pagtuonan ang kahandaang espiritwal.

Kapulungan: Alalahanin natin na ang tunay na dahilan ng ating pagdiriwang           ay ang kapanganakan ng Mesiyas at ang kaugnayan nito sa ating mga   karanasan sa nagbabagong panahon.

Patnugot: Sa gitna ng ating pagsasaya, alalahanin natin ang ating kapwa na hindi       magawang magdiwang sa madaming kadahilanan.

Kapulungan: Ating ibahagi at bigyang kaganapan ang mga biyaya at gawain ng pakikipagkaisa, upang ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahalan at pagbibigayan ay muling maranasan.

Lahat: Magdiwang, magpuri, magpasalamat at kumilos tayo upang sa lahat ng sandali ay mailuluwal ang pag-asa at pakikipagkasundo! Purihin ang Mesiyas!

 ♱AWIT NG PAGPUPURI        ”Ang Awitan ng Anghel”  AIC# 28/ HFJ#121
(Angels We Have Heard On High)

Ang awitan ng anghel, sa parang ay narinig
Sa bundok at sa bangin, ang himig ay kay tamis.

Koro:
Pu—ri sa Diyos, sa kaitaasan, Pu—ri sa Diyos, sa kaitaasan

Sumilang sa Bethlehem, ang bata na si Jesus
S’ya ang Tagapagligtas ng buong sanlibutan.

At nagdiwang ang pastol sa mensaheng dumating
Si Kristong Panginoon, ilaw ng nasa dilim.

Tayo na sa Betlehem at ang Mesyas ay masdan
S’ya ang ating sambahin, papuriha’t handugan.

Sa pasabsabang aba, ang Hari’y nahihimlay
O ating awitan S’ya, ngalan N’ya ay itanghal.

 

IMBOKASYON (Lahat)

Dios na dakila, salamat sa Iyong walang hanggang kabutihan at katapatan na pumukaw sa aming damdamin at nagmulat sa aming mga mata at kaisipan upang  aming makita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa araw-araw. Naririto kaming muli bilang iyong sambahayan, pangunahan mo nawa kami sa aming pagtitipon, malaya kang mangusap sa amin O makapangyarihang Diyos at bayaang sumaamin ang diwa ng kahandaan upang ikaw at ang daang iyong tinahak ay aming masundan, Amen.

Tugong Awit     “Give Thanks”

Ang Dios pasalamatan, Puso’y may kagalakan
Anak N’yay inialay si Kristo Hesus
At ngayon ang mahina’y lalakas, dukha ay sasagana
Dahil sa ginawa ng Dios sa atin (ulitin )

 TAWAG SA PAGSISISI (Joel  2:13)                                    Patnugot

Magsisi kayo nang taos sa puso, at hindi pakitang-tao lamang.” Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos! Siya’y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig; laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi.

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                                                    Pastor

Tugong Awit        “Ang Landas Ko’y Tungong Langit”     MASP#24

Tulungan mo sa pag-akyat, sa banal kong hinahangad.
Higit sa nakitang patag, itindig mo sa panatag.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Genesis 15:1-6
Acts 7: 2-3
Galatians 3:8

Tugong Awit     “Balita’y Ating Talos Na Ligtas Kay Hesus” MASP 105

Balita’y ating talos  na ligtas kay Hesus
Kagalaka’y isabog na ligtas kay Hesus
Sa bayang ito’y dalhin, bundok, dagat lakbayin
Sulong sundin ang utos, at ligtas kay Hesus

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                     

Patnugot: Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa pakikipisan at kaligtasan ng      sangnilikha.

Lahat: Tinatawagan din tayong tugunin ang hamon na ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay at paghahandog.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                             Mga Tagalikom                                           

DOKSOLOHIYA

 PANALANGIN NG PASASALAMAT                Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT        “O Jesus Huwag Mong Bayaan” MASP 226

O Jesus h’wag mong bayaan, iyong pakinggan,
kung iba’y tinatawagan, h’wag akong iwan.

 Cristo, Cristo ngayo’y pakinggan,
kung iba’y tinatawagan, h’wag akong iwan.

Sa luklukan ng ‘yong awa, ako’y ipisan,
paluhod na lumuluha, ako’y tulungan.

Ang habag Mo’y aasahan, hanap ko’y ikaw,
sugat ng diwa’y lunasan, ‘Yong kahabagan.

Bukal Ka ng kaaliwan, higit sa buhay;
Wala akong aasahan, kung hindi Ikaw.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                             

TUGON         “Limang Amen”

Amen, Amen, Amen, Amen, Amen!

========================

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “KAPAKUMBABAAN”
December  21, 2018

 

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Walang sinuman ang makapagsasabi at makapagmamalaki sa kanyang natapos, sa kanyang pag-aari o sa kahit ano mang bagay na mayroon siya sapagkat ang lahat ay nagmula kay Yahweh.

Kapulungan: Kung paanong tayo ay nalikha sa pamamagitan ng pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos, marapat lamang na Siya ay ating purihin at pasalamatan.

Patnugot: Marapatin nating sumunod at magpasakop sa Hari ng mga hari at Diyos ng sanlibutan at ng sandaigdigan.

Lahat: Narito o Diyos ang iyong mga abang lingkod, tawagin mo kami at kami’y     malugod na susunod. Kasangkapanin mo kami, at kami’y magsusumikap   sa pagawa ng matuwid. Purihin ka o Kristo!

 

AWIT NG PAGPUPURI               “Himig Pasko”

Malamig ang simoy ng hangin, Kay saya ng bawat damdamin;
Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit

Himig pasko’y laganap, mayrong sigla ang lahat
Wala ng kalungkutan. Lubos ang kasayahan

Himig ng pasko’y umiiral, sa loob ng bawat tahanan
Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.


IMBOKASYON

Tugong Awit                  ”Ang Gabing ‘Yon ay Tahimik”                       MASP 281

Mapayapa at maningning, O tala ‘yong akayin
Makisama sa awit ng anghel, aleluya ay aming awitin
Kristo’y ni’lang sa atin, Kristo’y ni’lang sa atin

TAWAG SA PAGSISISI (Hango sa Galacia 5:1)

Patnugot: “Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo….” Bagama’t ito ay ating     nababatid patuloy pa rin ang ating mga gawing mapang-alipin sa kapwa at maging   sa kalikasan.

Kapulungan: O Diyos, kami ay Iyong patawarin.

Patnugot: ”…Kaya magpakatatag kayo at huwag ng paalipin pa.”  Huwag ng magpaalipin       sa kasalanan. Palayain na ang diwang mapagkalinga. Isagawa ang pagsisisi at sa     patnubay ng Diyos tayo’y       magpatuloy sa tuwina.

Lahat: O Diyos, kami ay Iyong patatagin at tulungan na sa aming mga kasalanan ay huwag ng paalipin …Amen.

 

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

(kasabay sa saliw ng tugtugin)

SALITA NG KATIYAKAN                                            Pastor

Tugong Awit    “Pagsamba at Paglilingkod”  BHP # 11

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan,
tunay na kaganapan, na s’yang atas ng Maylalang.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN                Filipos 2:5-8

Tugong Awit     “Santa Bibliang Marangal”    MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at s’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

 MENSAHE SA AWIT

 MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                      Patnugot                                                              

Kung ang mga pantas ay buong tiyagang  naglakbay at naghandog ng mga tanging alay sa bagong  silang na Mesiyas, tayo rin ay inanyayahang magkaloob ayon sa katapatan at kagalakang nasa sa ating mga puso.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                           Mga Tagalikom                                                  

Tugong Awit         “Tanging Alay”

Salamat sa Iyo aking Panginoong Jesus
Ako’y inibig Mo at inangking lubos.

Ang tanging alay ko sa ‘Yo aking Ama
Ay buong buhay ko puso at kaluluwa
Hindi makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong nilukob
Ang aking dalangin O Diyos ay tanggapin

Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala ng iba pa, akong hinihiling.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT    “Go Tell It On The Mountains”    HOFG 205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching o’er silent flocks by night
Behold throughout the heavens, there shone a holy light.

The shepherds feared and trembled when lo above the earth
Rang out the angel chorus that hailed our Savior’s birth.

Down in a lowly manger, The humble Christ was born
And brought us God’s salvation that blessed Christmas morn.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                              Pastor

LIMANG AMEN

Amen, Amen, Amen, Amen, Amen!

==================================

Leave a Comment