Simbang Gabi 2018 UCCP AKO . UCCP AKO

Simbang Gabi 2018 UCCP AKO

Tema ng Kumperensya:

“Isinasagawa ang Misyon ni Kristo sa Nagbabagong Panahon”

Ang Simbang Gabi 2018 UCCP AKO ay naglalaman ng mga liturhiya para sa gabigabing  pananambahan mula December 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, at 24 sa Taong Simbahan 2018. Mula sa tema ng Kapaskuhan 2018 na ‘ANG PAGDATAL NG MISYON” ay may mga paksa ang bawat gabi na ating susundan sa ating pagninilay.

Pasalamatan natin ang ating mga kapatid mula sa Pacita Evangelical Church na pinangunahan ng Board of Christian Education and Nuture ng Northeast Southern Tagalog Conference (NESTCON) sa pagsusulat ng mga liturhiyang inyong mababasa.

++++++++++++++++++

December  16, 2018

“ANG MISYON NG DIYOS” (Missio Dei)

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  Isaias 63:7

Patnugot: Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw;  pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin.

Kapulungan:           “Umaawit ang Anghel”      AIK Blg. 275

Umaawit ang anghel, awit na sakdal  tamis.
Awit na umaakit, s’yang laging dinadalit.

Glo————–ria. Ang Dios ay purihin.
Glo ———-ria. Ang Dios ay purihin.

Patnugot: Dahil sa dakila niyang habag at wagas na pag-ibig, higit niyang ipinadama sa        atin ang natatanging kapahayagan ng Kanyang misyon na ito. Pumisan at    nakipamuhay nga ang Diyos sa tao.

Kapulungan:       “Umaawit ang Anghel”       AIK Blg. 275

Sanggol na nasa Belen, handugang buong giliw
Ang haring bagong silang, may handog nating sundan.

Glo————–ria. Ang Dios ay purihin.
Glo ———-ria. Ang Dios ay Purihin!

Patnugot: Purihin natin ang mapagkalingang Diyos at purihin natin ang Kristong dumatal!

 AWIT NG PAGPUPURI           “Pakinggan Ang Awitan”       MASP#174

Pakinggan ang awitan Sa Haring bagong silang
Dala’y kapayapaan Ng Diyos sa sanglibutan
Malugod na samahan Ang anghel sa tagumpay
Makisamang isaysay Si Cristo’y isinilang
Sa anghel na aawitan; l’walhati sa sumilang.

Si Cristo’y sinasamba na haring walang hangga
Pagmasda’t makikita sa kandungan ng ina
Sa tao’y nakitulad, puri sa magliligtas
Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas
Anghel ay nagsasaad, l’walhati sa Mesias.

Dios ng kapayapaan, araw ng katarungan,
Dala’y ilaw at buhay, may panglunas na taglay;
Payapang nahihimlay, taong di mamamatay
Sa mundo’y isinilang ng tayo’y bigyang buhay;
Pakinggan ang awitan l’walhati sa sumilang

IMBOKASYON (Lahat)

Sa Iyong pagdatal, o Dakilang Hari at Manunubos ng sangnilikha, dumatal rin ang pag-asa ng bagong pamumuhay at ugnayan. Salamat sa dakilang pag-ibig at sa layunin mong katagpuin kami at lingapin sa aming mga kalagayan. Pagpalain at pangunahan mo nawa ang aming pagsamba upang ito man ay makapagbibigay sa amin ng inspirasyon at katalagahan, sa pagsamba at sa paglilingkod, sa Iyo at sa aming kapwa, ito ang aming dalangin, sa pangalan ng isinilang na Mesiyas: Kristo Jesus, Amen.

Tugong Awit       “We Praise You, O God”    HOFJ #33

We worship you God of our mothers and fathers
Though life’s storm and tempest our guide, you have been
When perils o’er take us, you never will forsake us
And with your help o God in life’s struggles, we win!                  

TAWAG SA PAGSISISI

Patnugot: Sa ating pakikigalak  sa panahon ng pagdatal, hinihimok tayong magnilay, magsisi at magbago upang maging ganap ang kagalakan at pagdiriwang na ito.

Kapulungan: O Diyos na nagkakaloob ng kapatawaran at pagpapanibago,  patawarin Mo kami…


SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                            Pastor

Tugong Awit                             “Si Jesus Ay Kaibigan”        MASP# 29

Mabigat ba ang pasanin, at maraming isipan?
Kay Jesus mo idalangin, at Kanyang aalisin;
Kung kaibiga’y lumimot, idalangin mo sa Dios,
Siyang sa iyo’y kukupkop, at aaliw na lubos

 PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Genesis 12: 1 – 9;
Exodus 19: 1-9

 Tugong Awit                          “The Love of God”   48 HOFJ

The love of God how rich and pure, how measureless and strong
It shall forevermore endure, the saints and angels’ song.

 MENSAHE SA AWIT(Nakatalagang Samahan)

 MENSAHE SA SALITA   

 TAWAG SA PAGKAKALOOB

Patnugot: Pasalamatan natin ang Kristong bukal sa kagandahang-loob.

Kapulungan: Purihin natin ang Mesiyas na sa atin ay nagkakaloob ng mga biyaya.

Lahat: Iaalay natin ang ating mga pasasalamat sa pamamagitan ng paghahandog.


PAGLILIKOM NG HANDOG        
Mga Tagalikom                                                 

DOKSOLOHIYA

 PANALANGIN NG PASASALAMAT      Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT     ”Ang Gabing ‘Yon ay Tahimik”      MASP 281
Tingnan ang lyrics link na ito

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                 Pastor

TUGON                           “Go Tell It on the Mountains”     HFG #205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born, Amen.

===============================================================

December 17, 2018

“Ang Diyos Bilang Tagapagpakilos ng Misyon”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NGKATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDAPAGSISINDI NGKANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA
TAWAG SAPAGSAMBA 

Patnugot: Nagtitipon tayo upang katagpuinang presensya ng Buháy na Diyos, Manlilikha ng langit at lupa, Tagapagpakilosng maibiging misyon sa lahat ng may      buhay,ginigiit at pinagkakaitan ng buhay.

Kapulungan: Gumawa Siya ng dakilang bagay para sa atin. Sinagip at     sinasagip tayo sa lahat ng ating kalalagayan.

Lahat: Kaya naman ang ating puso’y umaawit sa Kanyang kabutihan, at ang ating mga labi ay naghahayag ng papuri! Kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan ang sumaating Diyos!

♱AWIT NG PAGPUPURI         “Angheles sa Kalangitan”             MASP 208

Makikita ang lyrics dito

♱IMBOKASYON                                                                                      Patnugot

♱Tugong Awit                       “Ngalang Jesus Ay Purihin” MASP 300

Ang bawat lipi at bayan sa sandaigdigan, kapangyariha’y ialay
Putungan natin ang Dios, putungannatin!

TAWAG SA PAGSISISI                                                                    Patnugot

Dakila ang pag-ibig ng Diyos; tunaysiyang dakila at makapangyarihang tagapagpakilos ng misyon tungo sapagpapanibangong buhay. Tayo ngayon ay tinatawagan dumulog sa kanya sa diwa ngkapakumbabaan at pagsisisi.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                       Pastor

Tugong Awit                    “Oh Diyos ng Aming mga Magulang”  MASP 16

Ipag-adya kami sa panganib lukuban Mo ng Iyong tangkilik;
Palakasin Mo ang pananalig sa kapayapaan ay ihatid.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN       

Juan 17: 3-8, 11-14, 18-26

Tugong Awit                                  “Thy Word…”

Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path
ThyWord is a lamp unto my feet and a light unto my path.

MENSAHE SA AWIT (Nakatalagang Pamilya o Samahan)

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                     Patnugot

Ihandog natin ngayon sa Diyos ang ating mga kaloob ng maypasasalamat.Tandaan nating ang pagkakaloob ay larawan ng katapatan atkagalakang namamayani sa ating mga puso.

PAGLILIKOM NG HANDOG     Mga Tagalikom                                                 

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                  Patnugot

♱PANGWAKAS NA AWIT   “Nasa Ni Jesus Sa Akin”           MASP#305

Tingnan ang lyrics dito

PANALANGIN  AT PAGPAPALA                              Pastor

TUGON                               “Go Tell It on the Mountains    205 HFG

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born, Amen.

============================================

December 18, 2018

“Kahulugan ng Misyon sa Pagdatal at Pagsilang ni Kristo”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  (Awit 98:4-6)

Patnugot: Sumigaw ang buong lupa na may kagalakan sa Panginoon!

Kapulungan: Magpasimula at umawit tayo na may kagalakan at umawit tayo ng mga papuri!

Patnugot: Magsiawit tayo ng mga papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng lira at ng tunog ng himig.

Lahat: Sa pamamagitan ng mga trumpeta at tunog ng tambuli, sumigaw tayo ng may kagalakan sa harap ng Hari, ang Panginoon.

AWIT NG PAGPUPURI               “Ang Diyos ay Purihin”           AIK # 22

Ang Diyos ay purihin, Diyos na nagpala: Pag-ibig sa ati’y tunay at kusa
Sa krus nabayubay, Kristong naghirap upang ang tao ay Kanyangiligtas

Si Jesus purihin tinig Niya ay dinggin!Si Jesus purihin Siya ang ating sundin
Atin ngang lapitan ang Kanyang anak, buong tiwala sa Kanyailagak

S’ya ang tanging lunas sa ating buhay, aral ni Kristo ang atingpatnubay
Kahit nagkasala, tawad kakamtan, ang gagawin niya ay manaliglamang

Kay rami ng turo, kay raming aral, mga pagpapala sa ati’y laan
Hindi lamang gayon ang makakamtan, kay Kristo tatanggap ng bagongbuhay

♱IMBOKASYON                                                                                              Patnugot

♱Tugong Awit                           “Pakinggan Ang Awitan”  MASP#174

Si Cristo’y sinasamba na haring walanghangga
Pagmasda’t makikita sa kandungan ng ina
Sa tao’y nakitulad, puri samagliligtas
Nag-anyong isang hamak upang ating mamalas
Anghel ay nagsasaad, l’walhati sa Mesias.

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                  Patnugot

Likhain nawa tayong muli ng Diyos at tulungan tayong baguhin ang ating sarili, upang mabago din naman ang kaugnayan natin sa sanlibutan.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                Pastor

Tunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapabago sa bawat nilalang. Kalakip ng kapatawarang kaloob ng Panginoong Diyos sa atin mga kapatid ay ang kagalakan at kapayapaan na ngayon ay ating tinatamasa at marapat lamang na pahalagahan. Pumanatag tayo at tanggapin ang pagpapanibago. Amen.

Tugong Awit                          “Ang Sa Diyos Ay Sumasamba” MASP 8

Pusong walang bahid sala, puspos ng pagsinta;
Pagkukupkop aytwi-twina, ni Jesus sa kaniya.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN 

Isaias 7:13-14,
Lukas 1:28-33,
Mateo 20:17-19

♱ Tugong Awit                           “Santa Bibliang Marangal” MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at S’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                         Patnugot                

Ang pagkakaloob ng may kagalakan ay bunga ng pag-ibig na nanahanat  humihimok sa ating maghandog. Isagawa nga natin ang paghagandog ng may kagalakan.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                         Mga Tagalikom                                         

Tugong Awit                          “Seek Ye First” 125 MASP

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin at ang Kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, allelu-alleluya!

Kung hihingi sa Kanya ng anuman, umasa ka’t kakamtan
Kung kakatok ang pintua’y bubuksan allelu-alleluya!

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                            Patnugot

♱PANGWAKAS NA AWIT               “O Jesus Iniaalay” 126 MASP     

O Jesus iniaalay ang lahat ko sa buhay
at iibigin kang tunay sa gawa araw-araw.

Iniaalay ko, iniaalay ko. Sa ’yo ang lahat O! Cristo iniaalay ko.

Ngayo’y inilalapit ko ang aking puso sa’yo;
Ang pagpapala’y ibuhos sa aba’t dukhang lingkod.

Pagkatapos kong matanggap ang mayaman Mong lingap;
Gagawin kong buong sikap, ang dakila Mong atas.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                        Pastor

TUGON                           “Saan Mang Dako Kasama Si Jesus” 33 MASP

Saan man, saan man, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

===============================================================

December 19, 2018

“Pagsasagawa ng Misyon ni Kristo Bilang Pagtugon”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Banal, banal, banal ang Panginoong Makapangyarihan!

Kapulungan: Ang buong lupa ay puno ng kaniyang kaluwalhatian (Isaias 6:3)

Patnugot: Tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang maging katuwang niya sa pagpapalaganap ng kanyang misyon.

Lahat: Narito kami Panginoon! Ang iyong pag-gabay ay buong puso at may kagalakan naming tinatanggap.

♱AWIT NGPAGPUPURI              “Buong Mundo’y Magkatuwaan” AIK 68

Buong mundo’y magkat’waan galak ang kakamtan
Dahil sa pagdating ng Hari ng tanan.

Aawit ang bayan dahil  sa pagsilang,
Buong langit at lupa’y magdiriwang.

Ang Manunubos ng mundo awitan ng tao.
Ang lupa at burol, tubig at maging bato,

May awit ng galak lahat ng lingkod Mo.
Mayawit, umawit itong mundo.

Kahit anong kasamaan agad mapaparam.
Malilinislahat ng Tagapagligtas ang sala ng tanan

Kung lalapit agad, lapit at sasambang buong sikap.

♱IMBOKASYON                                                                                              Patnugot

♱Tugong Awit                        “Buong Mundo’yMagkatuwaan”  AIK 68

Magdiriwang sa Sasakop, maghaharing lubos.
Sapusong lahat papasok si Hesus

Nakamtan ang galak ng taong may lungkot.
Buhayko kay Cristo ay ihahandog.

TAWAG SA PAGSISISI

Mahabagin atmabuti ang Diyos na nangako sa atin ng biyaya at kapatawaran kung atin lamangkikilalanin ang ating mga kahinaan at mga kasalanan. Halina, mga kapatid,ipagtapat natin sa Diyos ang ating mga pagsalansang.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                               Pastor

Ang Diyos ay banal at tapat na nagkakaloob ng kapatawaran at pagpapanibago sa sinumang humihingi nito. Kaya pumanatag kayo, panaligan at pahalagahan ninyo ang pagibig ni Kristo, Amen.

Tugong Awit                  “Ang Landas Ko’y Tungong Langit”   24 MASP

Tulungan mo sa pag-akyat, sa banal kong hinahangad
Higit sa nakitang patag, itindig mo sapanatag.           

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN

Isaias 6:1-9
Mateo 28:16-20

♱ Tugong Awit                     “Santa Bibliang Marangal” MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at S’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

MENSAHE SA AWIT MENSAHESA SALITA

TAWAG SA PAKAKALOOB    (Patnugot)                      

Ang umiibig sa Diyos ay palaging bukassa paghahandog. Itoy isinasagawa hindi lamang dahil sa ito’y  nararapatkundi dahil ito’y bahagi na ng pagiging mabuting katiwala. Halina at iaalaynatin ng may pasasalamat ang ating mga kaloob. Halina at ating isapamuhay angpagiging mabuting katiwala ng Diyos!

PAGLILIKOM NG HANDOG (Mga Tagalikom)                                                 

Tugong Awit                        Seek Ye First” 125 MASP

Ang paghahari ng Diyos ay hanapin at ang Kanyang kat’wiran
At ang lahat ay dagdag mong kakamtan, allelu-alleluya!

Kung hihingi sa Kanya ng anuman, umasa ka’t kakamtan
Kung kakatok ang pintua’y bubuksan allelu-alleluya!

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                             Patnugot

♱PANGWAKAS NA AWIT              “Itinaas Ako ng Pag-ibig”  121 MASP

Sa’king kinalalagyan dagat ng kasama’n
Halos di na makuhang umahon sa pangpang;
Ngunit ang Panginoon sa aking pagtaghoy
Ay siya ang nag-ahon at umampon.

Itinaas ng pag-ibig  nang walang sumagip  tinangkilik
Itinaas ng pag-ibig  nang walang sumagip  tinangkilik!

Puso ko’y ihahandog sa kanyangalindog;
Buhay ipasasakop, hanggang sa malagot,
Sa pag-ibig ay tunay, kalulwa ko’yalay;
Sa paglilingkod laan kailanman.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                               Pastor

♱ TUGON                               “Saan Mang Dako Kasama Si Jesus” MASP#33

Saan man, saan man, papatnubayan,
Saan man sa kanya’y may kaligtasan.

=================================================

December 20, 2018

“KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: KAHANDAAN SA PAGSUNOD”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

 PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  

Patnugot: Kung paanong tayo ay abala sa mga paghahandang pisikal ngayong Kapaskuhan, higit nating pagtuonan ang kahandaang espiritwal.

Kapulungan: Alalahanin natin na ang tunay na dahilan ng ating pagdiriwang ay ang kapanganakan ng Mesiyas at ang kaugnayan nito sa ating mga karanasan sa nagbabagong panahon.

Patnugot: Sa gitna ng ating pagsasaya, alalahanin natin ang ating kapwa na hindi magawang magdiwang sa madaming kadahilanan.

Kapulungan: Ating ibahagi at bigyang kaganapan ang mga biyaya at gawain ng pakikipagkaisa, upang ang tunay na diwa ng Pasko, ang  pagmamahalan at pagbibigayan ay muling maranasan.

Lahat: Magdiwang, magpuri, magpasalamat at kumilos tayo upang sa lahat ng sandali ay mailuluwal ang pag-asa at pakikipagkasundo! Purihin ang Mesiyas!

 

AWIT NG PAGPUPURI                  Ang Awitan ng Anghel
                                                (Angels We Have Heard On High)

Ang awitan ng anghel, sa parang ay narinig,
Sa bundok at sa bangin, ang himig ay kay tamis.

Koro:
Pu—ri sa Diyos, sa kaitaasan, Pu—ri sa Diyos, sa kaitaasan

Sumilang sa Bethlehem, ang bata na si Jesus
S’ya ang Tagapagligtas ng buong sanlibutan.

At nagdiwang ang pastol sa mensaheng dumating
Si Kristong Panginoon, ilaw ng nasa dilim.

Tayo na sa Betlehem at ang Mesyas ay masdan
S’ya ang ating sambahin, papuriha’t handugan.

Sa pasabsabang aba, ang Hari’y nahihimlay
O ating awitan S’ya, ngalan N’ya ay itanghal.

 

IMBOKASYON (Lahat)

Dios na dakila, salamat sa Iyong walang hanggang kabutihan at katapatan na pumukaw sa aming damdamin at nagmulat sa aming mga mata at kaisipan upang  aming makita ang iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa araw-araw. Naririto kaming muli bilang iyong sambahayan, pangunahan mo nawa kami sa aming pagtitipon, malaya kang mangusap sa amin O makapangyarihang Diyos at bayaang sumaamin ang diwa ng kahandaan upang ikaw at ang daang iyong tinahak ay aming masundan, Amen.

 

Tugong Awit                                      “Give Thanks”

Ang Dios pasalamatan, Puso’y may kagalakan
Anak N’yay inialay si Kristo Hesus
At ngayon ang mahina’y lalakas, dukha ay sasagana
Dahil sa ginawa ng Dios sa atin (ulitin )

 

TAWAG SA PAGSISISI (Joel  2:13)                                                             Patnugot

Magsisi kayo nang taos sa puso, at hindi pakitang-tao lamang.” Magbalik-loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos! Siya’y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig; laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi.


SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                              Pastor

Tugong Awit                     “Ang Landas Ko’y Tungong Langit” MASP#24

Tulungan mo sa pag-akyat, sa banal kong hinahangad.
Higit sa nakitang patag, itindig mo sa panatag.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN        Genesis 15:1-6, Acts 7: 2-3 & Galatians 3:8

Tugong Awit                “Balita’y Ating Talos Na Ligtas Kay Hesus”MASP 105

Balita’y ating talos  na ligtas kay Hesus
Kagalaka’y isabog na ligtas kay Hesus

Sa bayang ito’y dalhin, bundok, dagat lakbayin
Sulong sundin ang utos, at ligtas kay Hesus

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                     

Patnugot: Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa pakikipisan at kaligtasan ng sangnilikha.

Lahat: Tinatawagan din tayong tugunin ang hamon na ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay at paghahandog.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                               Mga Tagalikom

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                    Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT      

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                             

TUGON                                            “Limang Amen”

Amen, Amen, Amen, Amen, Amen!

=============================================================

December 21, 2018

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “KAPAKUMBABAAN”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Walang sinuman ang makapagsasabi at makapagmamalaki sa kanyang natapos, sa kanyang pag-aari o sa kahit ano mang bagay na mayroon siya   sapagkat ang lahat ay nagmula kay Yahweh.

Kapulungan: Kung paanong tayo ay nalikha sa pamamagitan ng pagmamahal      at kapangyarihan ng Diyos, marapat lamang na Siya ay ating purihin at  pasalamatan.

Patnugot: Marapatin nating sumunod at magpasakop sa Hari ng mga hari at Diyos ngsanlibutan at ng sandaigdigan.

Lahat: Narito o Diyos ang iyong mga abang lingkod, tawagin mo kami at kami’y malugod na susunod. Kasangkapanin mo kami, at kami’y magsusumikap  sa pagawa ng matuwid. Purihin ka o Kristo!

 

AWIT NG PAGPUPURI                           “Himig Pasko”

Malamig ang simoy ng hangin, Kay saya ng bawat damdamin;
Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit

Himig pasko’y laganap, mayrong sigla ang lahat
Wala ng kalungkutan. Lubos ang kasayahan

Himig ng pasko’y umiiral, sa loob ng bawat tahanan
Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.

IMBOKASYON

Tugong Awit                      ”Ang Gabing ‘Yon ay Tahimik”   MASP 281

Mapayapa at maningning, O tala ‘yong akayin
Makisama sa awit ng anghel, aleluya ay aming awitin
C
risto’y ni’lang sa atin, Kristo’y ni’lang sa atin                       

TAWAG SA PAGSISISI (Hango sa Galacia 5:1)

Patnugot: “Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo….” Bagama’t ito ay ating nababatid patuloy pa rin ang ating mga gawing mapang-alipin sa kapwa at maging sa kalikasan.

Kapulungan: O Diyos, kami ay Iyong patawarin.

Patnugot: ”…Kaya magpakatatag kayo at huwag ng paalipin pa.”  Huwag ng magpaalipin     sa kasalanan. Palayain na ang diwang mapagkalinga. Isagawa ang pagsisisi at sa patnubay ng Diyos tayo’y magpatuloy sa tuwina.

Lahat: O Diyos, kami ay Iyong patatagin at tulungan na sa aming mga kasalanan ay huwag ng paalipin …Amen.

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                    Pastor

Tugong Awit                          “Pagsamba at Paglilingkod”     BHP # 11

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan,
tunay na kaganapan, na s’yang atas ng Maylalang

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN     

Filipos 2:5-8

Tugong Awit                           “Santa Bibliang Marangal”   MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at s’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                        Patnugot                

Kung ang mga pantas ay buong tiyagang  naglakbay at naghandog ng mga tanging alay sa bagong  silang na Mesiyas, tayo rin ay inanyayahang magkaloob ayon sa katapatan at kagalakang nasa sa ating mga puso.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                        Mga Tagalikom                     

Tugong Awit                                         “Tanging Alay”

Salamat sa Iyo aking Panginoong Jesus
Ako’y inibig Mo at inangking lubos.

Ang tanging alay ko sa ‘Yo aking Ama
Ay buong buhay ko puso at kaluluwa

Hindi makayanang maipagkaloob
Mamahaling hiyas ni gintong nilukob

Ang aking dalangin O Diyos ay tanggapin
Ang tanging alay ko nawa ay gamitin
Ito lamang Ama wala ng iba pa, akong hinihiling.

 

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                    Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT      “Go Tell It On The Mountains”   HOFG 205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born

While shepherds kept their watching O’er silent flocks by night
Behold throughout the heavens, there shone a holy light

The shepherds feared and trembled when lo above the earth
Rang out the angel chorus that hailed our Savior’s birth

 Down in a lowly manger, the humble Christ was born
And brought us God’s salvation that blessed Christmas morn

 

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                           

+LIMANG AMEN

Amen, Amen, Amen, Amen, Amen!

==============================

December  22, 2018

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON:  “PAGPAPASAKOP”

 KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA 

Patnugot: Halikayo at ating ipagdiwang ang araw na ito na ginawa ng Diyos, magpasakop             tayo sa kanyang banayad  na presensya.

Kapulungan: Sapagkat pagkaganda nga na ang mga anak ng Diyos ay sama- samang nagpupuri at   nagpapasalamat, nagkakaisa at nagtutulungan    sa pagtataguyod ng misyon.

Lahat: Halina, at bigyang kaganapan ang dakilang layuning ng Diyos, isabuhay natin ang pag-big, kapayapaan, pag-asa’t galak, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin siya!

 AWIT NG PAGPUPURI         “Maligayang Sinasamba”  MASP 285

Maligayang sinasamba, aming Dios ng pagsinta;
Ang bulaklak ang kagaya na hamog ang pag-asa;
Tunawin ang madlang sala at lahat nang pangamba;
Tagabigay ng ligaya, kami’y punuin Mo na.

Naliligid ka ng galak, sinag Mo’y namamarak;
Sa palibot Mong marilag ay nagpupuring lahat;
Bundok, parang, gilid, gubat, bulaklakan at dagat,
Maging awit at lagaslas, puri sa’yo ang saad.

Nagpapatawad Kang tunay at laging mapagbigay
Batis ng t’wang pamumuhay at nang kapahingahan;
Ikaw’y Amang mapagmahal, kapatid ang karamay,
Sa pag-ibig ay turuang may kagalakang banal.

Kami’y samahan sa awit na nanggaling sa langit;
Pagharian ng pag-ibig, madlang magkakapatid;
Sa paglakad ay ihimig, tagumpay sa ligalig,
Sa t’wa’t mapagwaging tinig, samahan sa pag-awit.

IMBOKASYON (Lahat)

Ang Iyong pagkatawang-tao o Kristo ay símbolo ng kapakumbaan at pagpapasakop sa dakilang layunin ng Diyos upang samahan at sagipin ang tao mula sa kasalanan at sa di makatarungang uganayan ng buhay, at ito rin ay isang payak na pagpapahayag na kahit sa aming kahinaan at pagiging marupok naroon pa rin ang katiyakan na Ikaw ang umaabot at umaakay sa amin. Maraming salamat po O Diyos sa mensaheng ito, tulungan mo nawa kami na sa aming pagtitipon at maging sa uri ng aming pamumumuhay ay makapagdulot kami ng papuri’t pagsamba sa Iyo, sa pangalan ni Cristo-Jesus, Amen.

 Tugong Awit                         “How Great Thou Art” AIK 211

Umaawit ang aking kalulu’wa, Panginoon, dakila Ka
Umaawit akong buong sigla, Panginoon, dakila Ka.          

SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                   Pastor

Tugong Awit                        “Pagsamba at Paglilingkod”  BHP # 11

Ang buhay at kalakasan, sa kap’wa natin ilaan,
Tunay na kaganapan, na s’yang atas ng Maylalan

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN                                                                

Filipos 2:5-8

Tugong Awit                          “Santa Bibliang Marangal”  MASP 50

Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral;
Ikaw ang aking tanglaw, at s’yang pumapatnubay,
Sa bukal na malinaw ng Kanyang pagmamahal.

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

(Tahimik na pagninilay sa saliw ng tugtugin)

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                          Patnugot          

Kung ang mga pantas ay buong tiyagang  naglakbay at naghandog ng mga tanging alay sa bagong  silang na Mesiyas, tayo rin ay inanyayahang magkaloob ayon sa katapatan at kagalakang nasa sa ating mga puso.

 PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                        Mga Tagalikom               Tugong Awit                                 “Tanging Alay”

Salamat sa Iyo aking Panginoong Jesus Ako’y inibig Mo at inangking lubos.
Ang tanging alay ko sa ‘Yo aking Ama
 ay buong buhay ko puso at kaluluwa

Hindi makayanang maipagkaloob mamahaling hiyas ni gintong nilukob

Ang aking dalangin O Diyos ay tanggapin Ang tanging alay ko nawa ay gamitin

Ito lamang Ama wala ng iba pa, akong hinihiling.

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                   Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT      “Go Tell It On The Mountains”  HOFG 205

Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere;
Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born

While shepherds kept their watching O’er silent flocks by night
Behold throughout the heavens, there shone a holy light

The shepherds feared and trembled when lo above the earth
Rang out the angel chorus that hailed our Savior’s birth

Down in a lowly manger, the humble Christ was born
And brought us God’s salvation that blessed Christmas morn

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                              Pastor

LIMANG AMEN

Amen, Amen, Amen, Amen, Amen!

================

December  23, 2018

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “KATAPATAN”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

 SANDALI NG KATAHIMIKAN/ MGA PAGHAHANDA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA

Patnugot: Pasalamatan natin ang Diyos, sapagkat tayo’y nakakatamasa ng buhay at kalakasan.

Kapulungan: Sa kabila ng hirap, pagsubok at mga panganib dulot ng pabagu-bagong panahon at di-ligtas na lipunan, tuloy pa rin ang pagdiriwang ng   kapaskuhan.

Lahat: Tuloy pa rin ang pagdiriwang ng kapaskuhan, tuloy pa ring paglingkuran siya ng may katapatan. Parangalan nga natin ang Kristong          kasama, Diyos ng kasaysayan, ngayon at sa tuwi-tuwina!!!

AWIT NG PAGPUPURI             “Tayong Lahat ay Magdiwang”   HFJ 7

Tayong lahat ay magdiwang, Sama-samang papurihan
Ang Diyos ng kasaysayan, Matapat makatarungan.

Ang buhay at kalakasan, Sa kap’wa natin ilaan
Tunay na kaganapan, Na s‘yang atas ng Maylalang.

Ang salita ng pag-asa, Ihatid natin sa aba
Kalayaa’y makita, Sa bansa ng nagdurusa.

O Diyos na aming Magulang, Kalakasan Mo’y makamtan
Sa ‘ming pakikihamok, Pag-ibig ang s’yang nag-udyok.

  

IMBOKASYON                                                                                              Patnugot

Tugong Awit                             “Amazing Grace”   AIK 204

Ang puso kong likha ng Dios, napawi ang takot
Ang dati kong buhay na ubod ng lungkot. Buhay ngayo’y angkop!

TAWAG SA PAGSISISI                                                                                   Patnugot

Sa ating napakamaraming paghahanda upang ipagdiwang ang kapanganakan ng Mesiyas, napasama nga kaya ang paghahanda ng ating mga sarili upang maging paa’t bisig ng Diyos sa ating panahon? Namumuhay nga kaya tayong may pagsisisi at sumusunod sa katuwirang iniutos ng Diyos? Ating pong pagnilayan ang ating mga buhay at pakikipag-ugnay, sa Diyos at sa ating kapwa, habang tayo’y dumudulog sa Kanyang kabanalan….


S
ANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN   (Deut: 30:19-20)                                                 Pastor                     

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN                                                          

Daniel 3:1-18; 6:1-22

Tugong Awit                      “ Wonderful Words of Life  ”  HFJ #358

Sweetly echoe the Gospel Call, wonderful words of life.
Offer pardon and peace to all, wonderful words of life.
Jesus only Savior, keep me with you forever

Beautiful words, wonderful words, wonderful of life (2x)

 MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                          Patnugot                             

Ang ating mga handog ay may layong dakilain ang pangalan ng Diyos at pairalin ang malasakit para sa ating bayan, sa pamamagitan ng ating pinagkakaisang kaloob, marami tayong magagawa upang bigyang kaganapan ang pagmamayani ng pag-ibig at katuwiran sa ating lipunan.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                             Mga Tagalikom                

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                                 Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT          Sa Iyong Layon O Aming Dios  230 AIK
                                                 (Have Thine on Way Lord!)

Sa iyong layon O aming Dios, Iyong akayin ang ‘Yong lingkod
Ang pag-ibig mo ang sasakop, lisya kong buhay ay aayos.

Sa iyong nais ang gagawin, sa bawat oras bigyang pansin
Iyong hugasan at niningning, taglay kong dungis Iyong alsin.

Sa iyong landas Panginoon, ang iyong lingkod ay itultol
Nais ng pusong nananaghoy, iyong lunasan sana ngayon.

Iyong hawakan yaring buhay, ang iyong Diwa ang patnubay
Sa aking lakad at tanglawan, hihintayin ko’y “Yong patnubay.

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                             Pastor

TUGON                                “Sanlibutan ay May Tuwa”  MASP#90

Mundo ay paghaharian, ng katotohanan;

Ng biyayang kaligtasan, kakamtan ng bayan,
Kakamtan ng bayan, tunay, kakamtan ng bayan. Amen

===================

 

December  24, 2018

KATANGIANG HINIHINGI SA PAGSASAGAWA NG MISYON: “KAMULATAN”

KAAYUSAN NG PAGSAMBA

PAGSISINDI NG KANDILA AT PAGBUBUKAS NG BIBLIA

TAWAG SA PAGSAMBA  (Isaias 9: 6-7)

Patnugot: Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang Tagapayo, ang Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan.

Kapulungan: Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at kat’wiran mula  ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng Makapangyarihang si Yahweh.

Lahat: Ipagdiwang natin ang kabutihan, pag-ibig at ang pagiging makatarungan ng Diyos. Ipagdiwang natin ang kanyang pagdatal, ipagbunyi ang Kanyang paghahari sa sanlibutan.


AWIT NG PAGPUPURI               “Purihin Ang Diyos”    MASP 86

Purihin ang Dios at Anak na bugtong,
Dumatal at sa atin Siya humantong

 Aleluya, lwalhatiin!  Aleluya, Amen;
Aleluya, lwalhatiin kami’y buhayin.

Purihin ang Dios na lumiliwanag 
Sa kadiliman si Jesus inihayag.

Purihi’t l’walhati sa kordero ng Dios
Sa sala’y nagligtas, luminis na lubos.

IMBOKASYON (Lahat)

Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, batid ninyo ang aming mga suliranin at ang aming mga kahinaan, nalalaman nyo rin kung ano ang mas mabuti para sa aming paglago bilang iyong sambahayan. Sa inyong pag-ibig at kapangyarihan, nananangan kami at umaasa, dumadalangin at humihiling, na kami’y tulungan sa aming mga karanasan maging ito man ay pagkalito, pagkapagod, takot o mga pangamba. Igawad ninyo sa amin ang pagkamulat na hindi lamang nagtatapos sa pagdiriwang at handaan ang kapaskuhan. Mapanatili nawa namin ang kabuluhan ng iyong pagdatal at yakapin ang iyong ministeryo. Gawin n’yo kaming matatag habang pinagsusumikapan naming maging tapat sa iyo at sa iyong katuruan, maghari ka nawa sa aming buhay at sa aming mga pagtitipon o Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen.


TAWAG SA PAGSISISI                                                                               
Patnugot

Muli tayong lumapit sa Diyos upang hilingin ang Kanyang pagpapatawad. Gawin natin ito habang mayroon pang panahon at ganap nating isabuhay ang kanyang mga salita. Ayon sa Kasulatan; “Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya’y matuwid.” ( 1 Juan 1:9).

 SANDALI NG PAGNINILAY AT PAGSUSURI NG SARILI

SALITA NG KATIYAKAN                                                                                Pastor

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, tanggapin natin ang mabuting balita na pinatawad tayo ng Dios sa ating mga pagkakasala.

PAGBASA SA BANAL NA KASULATAN           

Lucas 4:1-13; 16-21
Mateo 9:35-38

MENSAHE SA AWIT

MENSAHE SA SALITA   

TAWAG SA PAGKAKALOOB                                                                             Patnugot                                    

Sinabi ni Yahweh: “Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa”.  Maghandog tayo sa Panginoon ng may katapatan bilang pasasalamat sa lahat ng Kanyang biyaya. Maghandog tayo ng may kagalakan.

PAGLILIKOM NG HANDOG                                                                            Mga Tagalikom    

DOKSOLOHIYA

PANALANGIN NG PASASALAMAT                                                               Patnugot

PANGWAKAS NA AWIT       “Munting Bayan ng Bethlehem”  MASP 181

Munting bayan ng Bethlehem, payapang nahimlay;
sa iyong pagkagupiling, bitui’y naglalakbay;
sa daa’y nagniningning walang hanggang tanglaw;
pananabik at panimdim ngayon ay naparam

Nang si Jesus ay isilang nagalak ang langit
Samantalang nahihimlay ang boong daigdig;
Ang tala’y nagsasaysay ng batang marikit;
Sa awit isinisigaw lupa’y manahimik.

Batang banal ng Bethlehem, kami’y pagpalain;
Ang sala nami’y linisi’t sa puso’y humimpil;
Waring dinig pa naming ang awit ng anghel,
Manirahan ka sa amin Dios na mahabagin.  Amen

PANALANGIN NG PAGTATALAGA AT PAGPAPALA                                               Pastor

TUGON                                          “Shalom Chaverim”  106 HFJ 

Farewell dear friends, stay safe dear friends, have peace, have peace
We’ll see you again, we’ll see you again have peace, have peace.

            

 

Leave a Comment