Sinomang na kay Cristo ay bagong nilalang

I.  Sinomang na kay Cristo

  • ay nakipag-isa sa kanya

-it’s having an identity, and a sense belonging

“Show me your friends, and I will show you who you are”

-it’s where you are proud and fulfilled

  • ay nakipagkasundo/nakipagtipan sa kanya

-a formal alliance or agreement

-Both sides are covered by the agreement

-For as long as the covenanting parties are surviving the covenant is in effect and binding and they are bound to obey

-nakipagsanib

-ang iyong kakayanan ay mapapalakas

-ang iyong kakulangan ay mapupunan

-ito dahil sa puwersa na manggagaling sa kabila

 

  • Siya’y bagong nilalang

-mga dating bagay ay nagsilipas na, sila’y pawang naging mga bago

Ano ba ang na sa bago?

                There is strength (may tibay)

There is rejuvenation (panibagong sigla)

The whole thing is new, the whole person is new

Both the external and internal beings

 

Illustration:  Brokenness

The bamboo

 

 Conclusion:

Ang taong nakiisa kay Cristo ay siyang taong patuloy na bukas ang sarili upang maturuan sa isip, sa salita at sa gawa.  Patuloy na pagsuko sa buhay para linisin ni Kristo at gamitin sa kanyang kapurihan.

If we haven’t felt that we are not yet broken by Christ, something is wrong around the corner.  And that very corner, the hidden part of our own life must be shaken and opened that God may cleanse it for Him to use.

Faith in Jesus Christ is the total surrender of ourselves so that he may live in us, shine on us, and bless other people through us.

 

 

Leave a Comment