Epiphany Season . UCCP AKO

Fourth Sunday after the Epiphany

KAAYUSAN NG PAGSAMBA TAHIMIK NA PAGNINILAY (sa tugtug ng Piano, dadako ang mga mangunguna sa unahan, masindihan ang kandila, mabuksan ang Biblia) TAWAG SA PAGDIRIWANG Patnugot—Psa 111:1  Purihin ninyo ang Panginoon. Ako’y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid, at sa kapisanan. Kapulungan—Psa 111:2  Ang mga gawa ng Panginoon ay dakila, … Read moreFourth Sunday after the Epiphany

First Sunday After Epiphany

KAAYUSAN  NG PAGSAMBA PANIMULANG TUGTUGIN PROSESYONAL Pagbubulay:      ‘Ang Bawtismo ni Hesus  ay itinuturing namahalagang kapahayagan ng Dios sasangkatauhan. AngKanyang bawtismo ay siya ring pasimula ng Kanyang misyon. Ang bawtismong dinaanan ng ating Panginoong HesuKristo ay kapahayagan din ng kaugnayan Niya sa Dios: ang Anak nina Maria at Jose  ay Siya ring Anak ng Dios. Sumasampalataya … Read moreFirst Sunday After Epiphany