Tapat O Hilong Pag-ibig . UCCP AKO

Tapat O Hilong Pag-ibig

Teksto:  Awit ng mga Awit 8:6-7

Panimula:

Isang masakit at nagsusumpang iyak ng isang deakonesa ang umalingawngaw dulot ng panggagahasa ng isang pulis sa isang sulok ng kadiliman.  Tahimik ang batas sa pangyayari na gumahasa sa kuluningningan at kadakilaan ng isang tao.  Kung kayo’y tatawagin sa hukuman upang hatulan ang insidente ito ba’y isang tapat o hilong pag-ibig?  Anong kapangyarihan ang inyong basehan upang maging malaya sa kamalian ng paghusga?

Panalangin: 

Diyos ng awa at pagsinta, turuan mo kaming maging tapat sa aming sarili, sa aming pamantayan sa pag-ibig namin sa kapwa tao at sa inyo.  Igawadmo Panginoon ang karunungan upang maunawaan namin ang inyong pangangaral at kumilos kaming kaaya-aya sa Inyong harapan.  Amen.

Kabuoan

Sa media hindi lingid sa ating ang lantarang pagpapahayag ng mensahe ng pag-ibig.  Sa radio sa pamamagitan ng mga awit, sa news papers at sa movies sa kanilang pagbulalas ng hindi mapigilang imaginations at attractions.  Sa ating pandinig at pagtingin ay nagbibigay patutuo at saksi sa pangyayaring mga ito.

Maraming taong nagugulat sa Biblia, lalong-lalo na sa libro ng “Awit ni Solomon” na kompleto at maliwanag na maliwanag ang pagkabigkas ng pag-iibigan.  Maliwanag na isina-salarawan ang walang hiyang pagtatamasa ng dalawang magkasintahan maging sa pag-uusap-usap.

Illustration:  Awit ni Solomon 7:1-9

Sa dahilang ito, may mga pagsubok na alisin ang Awit ni Solomon sa Biblia, o kaya’y gawing para sa adults lamang.  Noong ika-labing anim na siglo (16th century) si Prof. Fray Luis de Leon ng Espanya ay naalis sa kanyang pagtuturo at nabilanggo ng apat (4) na taon.  Ang kanyang kasalanan ay kanyang isinalin ang “Awit ni Solomon sa wikang Espnayol o kastila.

Ngunit ang mayamang mensahe sa librong ito ay siyang dahilan kung bakit nagging bahagi ng Biblia na siyang pinagbabasehan natin ngayon sa ating makabuluhang aral.

Kung inyong mapansin, sa buong libro ay ang usapan ng dalawang magkasintahan at ang kanilang pag-iibigan ang tanging laman.  Ang pagmamahalan na walang inililihim.  Mula sa kan ilang pagtititigan, sa kanilang damdamin ay pinag-uusap-usapan.  Sa larawan ay tanging matamis na pag-ibig ang nakikita na tumatali sa tapat na relasyong magpahanggang wakas.

 

May mga mahahalagang bagay na ating dapat malaman dito:

I.  Ang magkasintahan ay hindi naglalamangan.

Silang dalawa ay may respeto sa isa’t-isa.  Ang babae’t lalaki ay parehong nagbibigay ng ‘appreciation’ o pagpupuri sa isa’t-isa.  Hindi nandadaya kundi tanging tapat sa isa’t-isa.

Sino sa atin ang mandaraya dito?  Maalala ba ninyo kung ilang beses kayong nandaya?  Sa mga estudyante, kalian ba kayo naging tapat sa inyong pagsusulit at kayo’y hindi nangupya sa katabi ninyo o sa mga kuwaderno ninyo.  Sa mga impleyado, maging private man o public institution gaano ba nila kamahal ang kanilang trabaho.  Iba sa kanila pagpasok nagnenegosyo sa loob ng opisina, paaralan at iba pa.  Sa mga ama’t ina kalian kayo naging taksil sa inyong  asawa at sa inyon g sarili?  Alinman sa mga ityo ay lubhang pandaraya sa tatlong parities:  Ang inyong biktima, ang inyong sarili at ang Dios.  Ayon sa kasabihan mula kay Jesus, “Kung ano ang inyong ginawa sa aking maliliit na kapatid ay ginawa din ninyo sa Hari ng lahat.”

2)  Ang tapat na pagsinta ay makapangyarihan, walang nakahahadlang.

Ang pag-ibig ayon kay haring Solomon ay sinalakas ng kamatayan, at apoy.  Kung ang kamatayan tinangay lahat: ni hayop man, ni tao man at lahat ng nilikhang may buhay, ang apoy ay walang pagkakaiba dahil lahat ay tinutupok.  Ang kapangyarihan ng kamatayan at apoy ay walang pinipili.

Mga kapatid, ang pagsinta ng Dios ay sadyang Malaya.  Hinidi nalulunod sa tubig, hindi kayang tangayin ng bagyo lalo’t higit sa lahat hindi kayang bilhin ng kayamanan, hindi nasusuhulan.  Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat.

Sa pag-aaral ng paghatol ng tama o mali, makatuwiran at di-makatuwiran ang pag-ibig ang tanging basehan o norm ng lahat.  Ang pag-ibig ay hanggang sa kahit saang sulok ng mundo, anomang panahon at kalagayan ay tama.  Sa Bagong Tipan pinapatunayan na walang batas na sinasalungat at sinisira kundi tinutuwid at pinapalitan (love is not against any law).

Mga Tanong

  1. May makapipigil ba sa inyo kung mahalin ninyo ang inyong kapwa tao?
  2. May makapipigil ba sa inyo kung mahalin ninyon ang inyon asawa?
  3. May makapipigil ba kung mahalin ninyo ang Dios?
  4. May makapipigil ba kung inyong ibigasy ang inyong ikapu?
  5. May makapipigil ba sa inyo kung ibigay ninyo ang inyong ipinangako?

Bawat isa sa atin ay may kalayaan na ibigin ang ating Panginoon.

 

Pangwakas

Tatlumpo’t anim na taon ang nakaraan, namatay ang pulis na gumahasa sa deakonesa.  Umiyak ang deakonesa at lubhang masakit ang kanyang dibdib.  Ang kanyang iyak ay hindi sag alit, hindi nagsusumpa kundi isang iyak ng damdaming punong-puno ng paggiliw sa kanyang asawa.  Ang pulis ay nagging tapat na asawang lalaki, responsible sa buong pamilya.  Inibig niya ang kanyang asawa ng buong puso at kaluluwa at naging  isang huwarang mananampalataya sa Dios.

Ilang beses tayong naging  taksil sa Dios, ilang pagkakataon at ilang ulit nating ginahasa ang dakiloang pagmamahal Niya, ngunit ang kanyang pagmamahal ay naghihintay at higit sa ating kataksilan.  Kailan kaya ang kaganapan n gating pagmamahal sa kanya, sa salita, sa puso, at sa lakas, at sa buong kaluluwa?  Ang hamon ay manatiling umaalingawngaw sa ating harapan na magsisilbing tanglaw natin sa ating pagpapasiya.

Hayaan mong pag-ibig ay dumaloy.  Ang puso mo’y punuin.  Magpasiya kat at isipin mong buhay mo’y kaloob ng Dios.  Dahil ang pag-ibig ay galing sa Dios ang sinumang hindi tapat sa pag-ibig ay hindi tapat sa Dios.  Amen.

 

 

Leave a Comment