The UCCP Statement of Faith

We believe in One God; Creator, Redeemer, and Sustainer who provides order, purpose, meaning and fulfillment to all creation. That in Jesus Christ, who was born of Mary, God became human and is Sovereign Lord of life and history. That, in the Holy Spirit, God is present in the world, empowering and guiding believers to understand and live out their faith in Jesus Christ.

We believe persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons and with all creation. That by disobedience, they have become sinful, but, by grace through faith, they are redeemed in Jesus Christ. That being entrusted with God’s creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order.

We believe that the Church is the one Body of Christ, the whole community of persons reconciled to God through Jesus Christ and entrusted with God’s ministry.

We believe that the Holy Bible is a faithful and inspired witness of God’s self-revelation in Jesus Christ and in history, to illumine, guide correct and edify believers in their faith and witness.

We believe, that God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God’s Kingdom in which love, justice, and peace prevail. That the Kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and oppressed.

We believe that the resurrection of Jesus Christ has overcome the power of death gives assurance of life after death, and we look forward to His coming again in all fullness and glory make all creation new and to gather all the faithful in the Kingdom of God.  Amen.

 

 

========================= TAGALOG

Ang Kapahayagan ng Pananambpalatayang UCCP


SUMASAMPALATAYA KAMI 
Sa IISANG DIOS: Manlilikha, Tagapagligtas at Gabay na siyang nagkakaloob ng kaayusan, layunin, kahulugan at kaganapan sa sangnilikha.  Na kay KRISTO JESUS, ipinanganak ni Maria, Dios na nagkatawang tao at siyang makapangyarihang Panginoon ng buhay at kasaysayan.  Na sa BANAL NA ESPIRITU ay naririto sa sanlibutan, nagbibigay kapangyarihan at gumagabay sa mga mananampalataya upang maunawan at maipamuhay ang pananampalataya kay Kristo.

SUMASAMPALATAYA KAMI Na ang TAO ay nilikha sa larawan ng Dios, itinalaga sa pamayanan kasama ng Dios, ng kaniyang kapwa at ng sangnilikha.  Na sa pagsuway ay naging makasalanan, sa biyaya dahilan sa pananampalataya kay HesuKristo ay iniligtas.  Na sa pagkakatiwala ng Dios sa sangnilikha ay tinawag na lumahok sa pagtatatag ng isang makatarungan at mahabaging kaayusang panlipunan.

SUMASAMPALATAYA KAMI Na ang IGLESIA ay isang katawan ni Kristo, ang pamayanan ng mga taong ipinagkasundo sa Dios sa pamamagitan ni Kristo Hesus at pinagkatiwalaan ng ministeryo ng Dios.

SUMASAMPALATAYA KAMI Na ang BANAL NA KASULATAN ay matapat at kinasihang saksi ng Dios sa kanyang pagpapakilala sa pamamagitan ni Kristo Hesus at sa kasaysayan upang magbigay liwanag, gumabay, magtuwid at magturo sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at pagsaksi.

SUMASAMPALATAYA KAMI Na ang Dios ay kumikilos upang gawing isang bagong nilalang kay Kristo ang bawat tao at ang buong daigdig na maging kanyang kaharian kung saan ang pag-ibig, katarungan at kapayapaan ay naghahari.  Ang KAHARIAN NG DIOS ay naroroon kung saan ang pananampalataya kay Kristo Hesus ay ibinabahagi, ang pagpapagaling ay ibinibigay sa mga may sakit, ang pagkain ay ibinibigay sa nangagugutom, ang liwanag ay ibinibigay sa mga bulag at ang kalayaan ay ibinibigay sa mga bilanggo at inaapi.

SUMASAMPALATAYA KAMI Na sa PAGKABUHAY MULI ni Kristo Hesus ay nagapi niya ang kamatayan at nagbigay katiyakan sa mga mananampalataya ng buhay sa kabila ng kamatayan.  At tumitingin kami sa hinaharap sa kanyang PAGBABALIK ng buong kaganapan at kaluwalhatian upang gawing bago ang sangnilikha at tipunin ang lahat ng mananampalataya sa ilalim ng kanyang paghahari.

 

(Revised in 1992 by the UCCP Faith and Order Committee)