Ti Dios ti Pastorko

Ti Dios ti pastorko, diacto agcurang,
Ituronanac pagaraban nalasbang.
Dandanum natalna, ti paginuman,
Cararwac agpulang, innac aywanan.
Cararwac agpulang, innac aywanan.

Uray magnaac ti ginget ni patay,
Dakes diak cabuteng, Sicat’ Mangabay,
Sarucodmot’ pigsac, ken Pagsalingdac,
Diac maan-ano ta Kenca addaac,
Diac maan-ano ta Kenca addaac.

Ti tengnga ti rigat, naisagana.
Ti dulangmo ken copac, agliplippias.
Bangbanglo ken lana, inaplogannac.
Ania pay la Kencat’ Calicagumac?
Ania pay la Kencat’ Calicagumac?

Da imbag ken asi, caniac itedmo.
Inggat’ agsaracta, Apo, ta ngato;
Nagdalanan ammac isut’ pagnaac
Ti dagat’ sibibiag, Pagarian ayat,
Ti dagat’ sibibiag, Pagarian ayat.

Leave a Comment