Ti Pagarian ti Langit-Panagturay ti Dios . UCCP AKO

Ti Pagarian ti Langit-Panagturay ti Dios

Teksto:
Matthew 13:31-33, 44-52

Ti sabali a panangipatarus iti pagarian ti langit ket panagturay ti Dios, manipud iti balikas ti English nga Kingdom of God wenno Reign of God.

Awan masinunuo nga palawagna daytoy ket awan met ti maitudo a lugar no sadino ti ayanna, kasano ti kalawana, ken no ania ti itsura a mangpennek iti naalikuteg a panunot ti tao.  Ngem dagiti balikas mismo ti Ari isu nga agturay iti dayta a pagarian ti nagsao kadagiti sumagmamanu a balikas a mangted kadatayo iti ladawan a masarakan kadagiti sumaganad:

I. Pagarian ti langit mayarig iti mostasa
Saritaenna ti trabaho ni Jesu Cristo a nangrugi iti kabassitan a bukel ngem rimmangpaya a pagtaengan dagiti amin a mapan kumamang.

  • kabassitan kadagiti amin a bukel
  • kadakkelan kadagiti amin a mula
  • pagumokan dagiti tumatayab
  • agabalin a sarked kadagiti dumteng a bagyo

II. Pagarian ti langit mayarig iti lebadura
Addaan pannakabalin a mangramen iti sibubukel a masa:

  • saan nga isu ti maabak ngem isu ti mangabak, saan a problema ti kabassitna maidasig iti adu a ramenanna.
  • ti pagarian ti Dios ni kaanuman awan pannakaatiw wenno pannakaabak isu ti agballigi.

III. Ti pagarian ti langit mayarig iti agtagtagilako nga agpili iti gameng nga idulinna

  • ti agtagibalay adda karbenganna a mangilako wenno mangibelleng kadagiti sanikuana nga adda iti uneg ti balayna.
  • Ti agtagibalay adda kenkuana ti pangngeddeng a mangpili kadagiti napapateg a sanikuana ti isu ngarud ti akinkukua.

IV. Ti pagarian ti langit mayarig iti mangngalap

  • pillienna dagiti nasayaat a lames ket idulinna
  • pillienna dagiti dakes a lames ket ibellengna


Panggibus
Kas nangngegan ti dagiti pangngarig: maysa a tao a nagmula iti mostasa, maysa a babai nga adda lebadurana, agtagtagilako nga agsapsaul iti perlas, ken mangngalap nga addaan iket saritaenda laeng ti maymaysa maipapan ti Dios.  Ti Dios ti Ari ket isu ti matungpal ket ti pagarianna isu ti pagturayanna.

Ti Dios ket di mailibak ti kinamanagyatna, gapu iti dayta a kinamanagayat dina kayat nga adda mapukaw urya maysa kadagiti tattaona. 

Ngem di met mailibak nga ti Dios ket maysa a jues ket ti kinajuesna di mapasuksukan, adda kenkuana ti parepareho a panagtratar kadagiti tattao, awan nabaknang ken napanglaw di adal ken professional ta ti pangrukodna awan saurna ket siasinoman a makalusot makasarak iti naananay a wayawaya saan laeng nga ditoy a biag no di pay ket iti kinaagnanayon.

=================

Mabalin nga ti nabasam umannamong ka wenno saan.  Nasayaat nga ipakaammom ti kapanunutam babaen ti panangisurat mo iti comment box ti baba daytoy nga sermon.

 

Leave a Comment