Ti Pannakapnok Basolko

Ti Pannakapnok basolko
sikat’ asugak Apo

Kitaem kinapanglawko,
napnoan babak nga adu

Dios naasi ken nadungngo
yespalnak iti tuokko,

Tapno sikat’ makitakto
idiay langit a ngato.

Ragsakkot’ inaldawaldaw,
Jesus dita sikigam

Paakaklon agdaydayaw
iti Dios a naayat.

Ngem siasino ti amangak
itoy a kasasaad?

Ni Jesus a napnoan ayat,
pudno isalakannak.

Ama a naayat ken Dios,
gaput’ asim ken anus,

Ayatmo a di aggibus,
dakami a nasubbot.

Liwliwaka, Arit’ langit ta
dungngom namnamaek,

Idalannak idiay Eden
ti dana a nalinteg.  Amen.

Leave a Comment