Hymns Liturgies Religion UCCP AKO

Tunay Ka at Tapat-UCCP AKO

Tunay ka at tapat aming pag-asa,
O Dios sa “Yoy walang lungkot dusa
Di ka nagbabago sa “Yong paglingap,
tunay Ikaw Ama, di lilipas

Chorus:
Ang Dios nati’y wagas!
Tunay S’ya at tapat!
Araw-araw aming namamalas;
Sa Iyong pag-ibig maaasahan
Ang aming hihingin ay kakamtan.

Kahit na taglamig o tag-araw man,
araw, buwan, tala ay sisilang
Hindi nagmamaliw maaasahan,
O Dios Ika’y tapat walang hanggan.

Salang taglay namin napaparam
sa awa Mo’t habag ay nakamtan
Maghahari galak sa aming buhay,
pagkat Ika’y tapat sa ‘yong hirang.

Accad
My grandparents were UCCP, my parents are UCCP, I'm born a UCCP and I will be forever a UCCP.
https://uccpako.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *