Tunay Ka at Tapat-UCCP AKO . UCCP AKO

Tunay Ka at Tapat-UCCP AKO

Tunay ka at tapat aming pag-asa,
O Dios sa “Yoy walang lungkot dusa
Di ka nagbabago sa “Yong paglingap,
tunay Ikaw Ama, di lilipas

Chorus:
Ang Dios nati’y wagas!
Tunay S’ya at tapat!
Araw-araw aming namamalas;
Sa Iyong pag-ibig maaasahan
Ang aming hihingin ay kakamtan.

Kahit na taglamig o tag-araw man,
araw, buwan, tala ay sisilang
Hindi nagmamaliw maaasahan,
O Dios Ika’y tapat walang hanggan.

Salang taglay namin napaparam
sa awa Mo’t habag ay nakamtan
Maghahari galak sa aming buhay,
pagkat Ika’y tapat sa ‘yong hirang.

Leave a Comment