Yahweh-Ang Diyos ng Pangalawang Pagkakataon

Teksto:

Jonas 3:1-5, 10
Jon 3:1 At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na ikalawa, na nagsasabi,
Jon 3:2 Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo.
Jon 3:3 Sa gayo’y bumangon si Jonas, at naparoon sa Ninive, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan, na tatlong araw na lakarin.
Jon 3:4 At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala, at siya’y sumigaw, at nagsasabi, Apat na pung araw pa at ang Ninive ay mawawasak.
Jon 3:5 At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Dios; at sila’y nangaghayag ng ayuno, at nangagsuot ng kayong magaspang, mula sa kadakidakilaan sa kanila hanggang sa kaliitliitan sa kanila.
Jon 3:10 At nakita ng Dios ang kanilang mga gawa, na sila’y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad; at nagsisi ang Dios sa kasamaan, na kaniyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila; at hindi niya ginawa.

Marcos 1:14-20
Mar 1:14 Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang evangelio ng Dios,
Mar 1:15 At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Dios: kayo’y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio.
Mar 1:16 At pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat; sapagka’t sila’y mga mamamalakaya.
Mar 1:17 At sinabi sa kanila ni Jesus, Magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao.
Mar 1:18 At pagdaka’y iniwan nila ang mga lambat, at nagsisunod sa kaniya.
Mar 1:19 At paglakad sa dako pa roon ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kaniyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat.
Mar 1:20 At pagdaka’y kaniyang tinawag sila; at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Zebedeo na kasama ng mga aliping upahan, at nagsisunod sa kaniya.

 

Ang Diyos na si Yahweh, ay naghahangad ng pagbabalik lood ng kanyang mga mahal na anak. Ang kaganapan sa Ninive ay larawan ng katangian ng Diyos na nagbubukas ng pangalawang pagkakataon sa bawat tao na gustong magsisi at kumanlong sa biyayang ng Diyos para sa lahat.

I.  Ang Pagsisisi
Ang pagtalikod sa kasamaan ay pagpapasya sa pamamagitan ng tatlong elemento:

  • sa pagiisip at damdamin
  • sa pagsasalita, at
  • sa gawa

II. Para sa Ano ang Ibinukas ng Diyos na Pagsisisi?

  • Pagbibigay ng pangalawang pagkakatoan
  • Pagpapanumbalik ng ugnayan

III.  Sino ba ang Diyos na Naghahangad ng Pagsisisi?

  • Ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon
  • Ang pagsisisi ay tanda ng labis na pagmamahal ng Diyos
  • Iibigin ng Diyos na mabuo muli ang ating mga ugnayan sa isa’t-isa at sa Kanya
  • Ang mga nagsipagsisi ay maging kasangkapan ng Diyos sa kanyang Magandang Balita
  • Ang Iglesia ay binili ng Diyos sa kanyang dugo upang talikdan ang kanyang kasalanan at maging kasangkapan ng Diyos.

 

 

 

 

Leave a Comment